Estiu S
Nova Inscripció 2018
 
Dades Inscripció
 
Nom: Cognoms:
Data Naixement: Adreça:
Població: Codi Postal:
Telèfon: Mòbil:
Correu electrònic:
Familia nombrosa:
Núm. fam. nombrosa:
Familia monoparental:
Núm. fam. monoparental:
Escola on ha estat escolaritzat el/la nen/a durany l'any:
En cas que el vostre fill o filla hagi de prendre alguna medicació o bé pateixi algun tipus d’al·lèrgia tot i que això no li impedeixi la normal realització de les activitats, si us plau, feu-nos-ho constar:
El vostre fill/a té necessitats educatives especials?
Quines (necessitats educatives especials)?
Nom i cognoms del signant (pare/mare/tutor):


Casal:   Setmana:
Servei:
Error. No es tenen dades de preus. No es podrà formalitzar la preinscripció.Prémer enviar vol dir que tens plaça garantida i serveis garantits.
Per tal de fer efectiva la inscripció caldrà fer el pagament i presentar la documentació degudament signada abans del dia 26 de Maig.
Un cop formalitzat la matricula (és a dir, un cop entregats els documents corresponents i efectuant el pagament), no es retronaran els diners a no ser que l’entitat organitzadora no compleixin els serveis o per causa mèdica abans de començar l’activitat. Si la baixa és per causa de malaltia o causa de força major i es produeix amb un certificat mèdic i les proves corresponents.
    Acceptoprocessant Processant la inscripció...

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer Casals d'estiu, responsabilitat de l’Ajuntament de Vic, amb la finalitat de dur a terme l'adequada gestió dels casals d'estiu. També podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita amb la fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si escau, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Carrer de la Ciutat, 1, o carrer del Virrei Avilés, 34, de Vic), o bé mitjançant el formulari electrònic que trobareu a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament: https://seuelectronica.vic.cat