3.2.6. Població activa i ocupació

 1. Població activa
 2. L’any 1991 la població activa de Vic era de 13.056 persones que, relacionades amb la població de 16 a 65 anys, representa una taxa d’activitat del 45,43 % del total de població. Aquesta taxa suposa una variació respecta a la de l’any 1986 del 3,92%.

  Taula 3.11. Població activa de Vic

  POBLACIÓ

  1986

  1991

  % variació
  per any
  91/86

  Diferència
  (%91-%86)

  Hab.

  %

  Hab.

  %

  Població activa

  11.867

  41,52

  13.056

  45,43

  2,00

  3,92

  Població de 16 a 65 anys

  18.685

  65,37

  19.063

  66,34

  0,40

  0,97

  Població total

  28.583

  100

  28.736

  100

  0,11

   

  Font: Fundació CIREM

  La població activa de Vic representa aproximadament el 24% de la població activa d’Osona i el 0,5% de la població activa de Catalunya.

  A nivell comparatiu el percentatge de població activa de Vic és un xic inferior a la mitjana comarcal, però superior a la del global de Catalunya.

  Taula 3.12. Població activa de Vic, Osona i Catalunya a l’any 1991

  POBLACIÓ

  VIC

  OSONA

  CATALUNYA

  Població total

  28.736

  117.442

  6.059.494

  Ocupats

  11.947

  40.029

  1.778.217

  Població activa

  13.056

  54.172

  2.628.387

  Població de16 anys i més

  23.318

  94.303

  4.878.415

  Font: IEC, Estadística comarcal i municipal

 3. Mercat de treball
 4. El mercat de treball de Vic oferia l’any 1991 uns 15.097 llocs de treball, dels quals 9.138 els ocupaven residents a Vic i la resta s’ocupaven amb persones no residents a Vic. Hi havia 2.809 residents que tenien el lloc de treball fora del municipi (IEC. Estadística comarcal i municipal).

  El saldo de mobilitat per motius de treball, és a dir els no residents que treballen a Vic menys els residents que treballen fora del municipi, és de 3.150 persones. Aquest saldo de mobilitat positiu reflexa el grau d’atracció que exerceix la ciutat de Vic respecta al seu entorn.

  L’ocupació local de Vic (residents que treballen al municipi respecta el total de llocs de treball) és del 60,53 %, proporció un xic inferior a la del conjunt de Catalunya (64,16%).

  A partir de l’evolució de l’ocupació local de l’any 1986 al 1991, s’observa un augment del percentatge de llocs de treball ocupats per no residents, fet que comporta un augment de la mobilitat obligada per treball a nivell comarcal.

  La Taxa d’ocupació relativa de Vic (població resident ocupada respecte al total de població entre 16 i 65 anys) és del 62,67%, i és amb diferència força superior a la del conjunt de Catalunya (55,37%).

  Taula 3.13. Dades sobre ocupació i mercat de treball Any 1991

  OCUPACIÓ

  VIC

  CATALUNYA

  Residents treballen al municipi

  9.138

  1.447.017

  Residents que treballen fora del municipi

  2.809

  808.413

  No residents que treballen al municipi

  5.959

  808.413

  Població resident ocupada

  11.947

  2.255.430

  Llocs de treball al municipi

  15.097

  2.255.430

  Saldo de mobilitat

  3.150

  --

  Ocupació local al municipi (%)

  60,53%

  64,16%

  Taxa d’ocupació relativa (%)

  62,67%

  55,37%

  Font: Fundació CIREM

 5. Estructura sectorial dels llocs de treball
 6. La població de Vic ocupada es distribueix per grans sectors d’activitat de la següent manera: un 2,5% dins el sector agrícola i ramader, un 41,4% a la indústria, un 5,7% a la construcció i un 50,4% en els serveis.

  Dins el context comarcal, durant el mateix any la distribució per sectors d’activitat era la següent: un 6,2% dins el sector agrícola i ramader, un 49,6% a la indústria, un 8 % a la construcció i un 36,2% en els serveis. La mateixa distribució per sectors d’activitat al conjunt de Catalunya era la següent: un 3,7% dins el sector agrícola i ramader, un 36,2% a la indústria, un 8,2 % a la construcció i un 51,9% en els serveis.

  A partir de les dades d’ocupació anteriors s’observa la importància d’ocupació que representa el sector serveis a Vic, en comparació amb el conjunt de la comarca d’Osona.

  Taula 3.14. Població resident ocupada (%) a l’any 1991

  SECTORS D’ACTIVITAT

  VIC

  OSONA

  CATALUNYA

  Ocupats

  %

  Ocupats

  %

  Ocupats

  %

  Agrari

  299

  2,5

  3.057

  6,2

  83.451

  3,7

  Indústria

  4.946

  41,4

  24.454

  49,6

  816.466

  36,2

  Construcció

  681

  5,7

  3.944

  8,0

  184.945

  8,2

  Serveis

  6.021

  50,4

  17.847

  36,2

  1.170.568

  51,9

  TOTAL OCUPACIÓ

  11.947

  100

  49.302

  100

  2.255.430

  100

  Font: Institut d’Estadística de Catalunya

  La tendència que segueix la distribució de l’ocupació per sectors d’activitat, tal com es pot observar en la taula següent, és la d’un augment relatiu del sector serveis i la construcció i una tendència al retrocés de la indústria i el sector agrari.

  Taula 3.15. Estructura sectorial dels llocs de treball a Vic

  (inclou el total de llocs de treball existents a Vic)

  SECTORS D’ACTIVITAT

  LLOCS DE TREBALL

  ANY 1986

  ANY 1991

  % VARIACIÓ

  Llocs

  %

  Llocs

  %

  Agricultura i ramaderia

  337

  2,87

  370

  2,45

  - 0,42

  Extracció i preparació combustibles

  4

  0,03

  11

  0,07

  0,04

  Electricitat, gas i aigua

  97

  0,83

  110

  0,73

  - 0,10

  Extracció i transformació de minerals

  111

  0,95

  158

  1,05

  0,10

  Indústria química

  97

  0,83

  198

  1,31

  0,48

  Metal·lúrgia i similars

  1.077

  9,18

  1.349

  8,94

  - 0,24

  Material de transport

  48

  0,41

  65

  0,43

  0,02

  Indústria agroalimentària

  753

  6,42

  982

  6,50

  0,09

  Tèxtil, confecció i cuir

  2.078

  17,71

  2.216

  14,68

  - 3,03

  Fusta, suro i mobles de fusta

  269

  2,29

  310

  2,05

  - 0,24

  Paper, arts gràfiques i edició

  103

  0.88

  170

  1,13

  0,25

  Cautxú, plàstics i similars

  154

  1,31

  187

  1,24

  - 0,07

  Construcció

  617

  5,26

  1.027

  6,80

  1,54

  Comerç i reparacions

  2.054

  17,51

  2.401

  15,90

  - 1,60

  Restauració

  302

  2,57

  423

  2,80

  0,23

  Transports i annexes

  373

  3,18

  529

  3,50

  0,32

  Comunicacions

  90

  0,77

  123

  0,81

  0,05

  Finances, assegurances i immobiliàries

  423

  3,61

  592

  3,92

  0,32

  Serveis empreses. Lloguer de béns

  299

  2,55

  648

  4,29

  1,74

  Adm. Pública, defensa i Seg. Social

  401

  3,42

  693

  4,59

  1,17

  Educació, investigació i serveis culturals

  789

  6,72

  1.003

  6,64

  - 0,08

  Sanitat i assistència social

  822

  7,01

  1.007

  6,67

  - 0,34

  Altres serveis

  435

  3,71

  525

  3,48

  - 0,23

  No consta

  430

         
  TOTAL

  12.163

  100

  15.097

  100

   

  Font: Fundació CIREM

 7. Estructura professional

L’estructura professional de la població ocupada de Vic ve dominada pels treballadors del sector industrial, transports i construcció amb una ocupació del 41,9%. Els professionals i tècnics (16,5%), els serveis administratius (14,27%) i els comerciants (14,17%) tenen una gran importància en quan a la població ocupada. En canvi els agricultors i ramaders tenen un pes poc important, agrupant només el 2,26% de la població ocupada.

Taula 3.16. Estructura professional dels residents a Vic l’any 1991

 

ESTRUCTURA PROFESSIONAL

NOMBRE

% Població activa

Directius

255

2,13

Professionals, tècnics i similars

1.972

16,51

Serveis administratius i similars

1.705

14,27

Comerciants, venedors i similars

1.693

14,17

Serveis restauració, personals i similars

1.028

8,60

Agricultura, ramaderia i similars

270

2,26

Indústria, construcció, transports i similars

5.006

41,90

Defensa

18

0,15

TOTAL

11.947

100

Font: Fundació CIREM

 

...

següent