Sou aquí: Inici Notícies L’Ajuntament de Vic regula l’aforament a la Sala de Plens

L’Ajuntament de Vic regula l’aforament a la Sala de Plens

Degut a la limitació d’espai de la Sala de Plens, s’ha procedit a redactar una resolució de limitació d'ocupació.

Feb 27, 2014

 

Vista la limitació d’espai existent a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Vic.

 

Vist l’informe de l’enginyer municipal sobre l’ocupació de la Sala de Plens i espai annex habilitat, excepcionalment, com a Sala de Plens.

 

Atès que el Ple municipal està sotmès en el seu funcionament a un conjunt de normes de funcionament  d’obligat compliment que determina la seva forma d’actuació i el procediment a seguir per la producció d’actes administratius vàlids.

 

Atès que correspon a l’alcalde-president la direcció de les sessions, així com la policia de l’ordre durant el seu desenvolupament, tant en relació amb el públic assistent com en relació amb els regidors, conforme el que disposen els articles 88, 94 i 95 del Reglament d’Organització i Funcionament de les Corporacions Locals (ROF).

 

Atès que el conjunt de facultats de policia interna haurà de realitzar-se mitjançant l’adopció de les mesures que l’alcalde, com òrgan competent, estimi adients  per vetllar pel normal desenvolupament de les sessions i el manteniment de l’ordre i la seguretat en la Sala de Plens.

 

De conformitat amb les atribucions conferides a aquesta Alcaldia  pels articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local LRBRL, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal de Catalunya, i els articles 88, 94 i 95 del ROF,

 

L’alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal, resol:

 

Primer: Limitar l’ocupació de la Sala de Plens de l’Ajuntament de conformitat amb el contingut de l’informe del tècnic municipal, que en relació a l’ocupació o aforament diu el següent:

 

“La normativa aplicable en el càlcul de la ocupació és el Real Decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s’aprova el codi tècnic de l’edificació i les referències posteriors que el modifiquin.

 

En la Sala del consistori hi ha una tarima on hi trobem 21 seients pels càrrecs electes de l’Ajuntament, en la mateixa hi ha dos seients més per la secretària de l’Ajuntament i l’interventor. En total 23 persones.

A continuació trobem una zona de bancs amb una ocupació màxima de públic assentat de 12 persones, la preferència en aquesta zona és de personal de l’Ajuntament per suport jurídic i/o tècnic i periodistes acreditats.

En l’espai diàfan a continuació de la tarima és deixarà un passadís per poder abandonar la sala, i la resta quedarà reservat per 5 càmeres de televisió i 3 operadors de càmera que estaran drets. En cas que no s’ocupés l’espai per la totalitat de càmeres, la falta d’una càmera donaria espai per dues persones més.

A l’exterior de la sala del consistori amb continuïtat visual i sense que es distorsioni l’activitat normal de la casa consistorial s’habilitarà una zona amb 12 cadires per les persones que vulguin assistir als plens. Entra la porta de la sala consistorial i les cadires hi haurà un metre lliure per poder evacuar la sala amb seguretat”

 

Segon: Un cop complet l’aforament de la Sala de Plens i de la zona habilitada a l’efecte, per raons de seguretat no es permetrà l’accés del públic a l’edifici de l’Ajuntament.

 

Tercer: El públic assistent a les sessions no podrà intervenir en aquestes ni podrà efectuar manifestacions d’aprovació o reprovació, ni exhibir pancartes, cartells o fulletons a la Sala de Plens i, en general, haurà de respectar l’ordre mínim exigible pel desenvolupament de la sessió.

 

Quart: Fer difusió d’aquesta resolució pels mitjans de comunicació locals i a través del web municipal.

 

Cinquè: Donar compte d’aquesta resolució al Ple municipal del proper dilluns dia 3 de març de 2014.

 

  

 

 

 • Compartir:
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Meneame
 • Digg
Accions del document

 • IMPULSVIC
 • SERMUVIC
Ajuntament de Vic
C. Ciutat 1, 08500 Vic
Tel. 93 886 21 00
Fax. 93 886 29 21
atenciociutadana@vic.cat

Horaris d'Atenció Ciutadana
 • CREACCIÓ
 • VIALNET
 • RASESVIC
 • VICVERD
 • MINSVIC

Carregant...