Vols ser policia ?

Com a agent de la Guàrdia Urbana de Vic podràs treballar i vetllar per la seguretat de la nostra ciutat

Qui es pot presentar ?

El sistema de selecció dels agents de la Guàrdia Urbana és el concurs-oposició en torn lliure.

Requisits

 • Tenir la nacionalitat espanyola
 • Haver complert 18 anys d’edat i no superar l’edat màxima de la convocatòria
 • Estar en possessió del títol de graduada o graduat escolar en ESO (LOE I LOGSE) o equivalent.
 • Estar en possessió dels carnets de conduir de les classes B i A2.
 • Tenir, com a mínim, una alçada sense calçat de 1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per limitacions físiques o psíquiques que impedeixin l’exercici normal de les funcions pròpies de la plaça.
 • No haver estat condemnat per cap delicte, ni estar inhabilitat, per sentència ferma, per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat per resolució disciplinària ferma del  servei de cap administració pública.
 • Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d’acord amb el que determina la Llei 16/1991, les disposicions que la despleguin i el Reglament  dels cossos de policia local.
 • Declaració jurada per la qual es pren el compromís de portar armes de foc, d’acord amb les condicions establertes per la normativa vigent.

Fases i proves

Fase d’oposició

 • Acreditació del coneixement de llengua catalana. (Per als aspirants que no hagin acreditat el nivell B de català)
 • Cultura General (Tipus test)
 • Prova psicotècnica
 • Aptitud física
 • Prova teòrica
 • Reconeixement mèdic

Fase de concurs

Es valoraran els mèrits acreditats per l'aspirant en relació amb el lloc de treball a ocupar

Fase de formació

 • Superació del curs de formació bàsica per a policies de l’ ISPC

Període de pràctiques

 • Superació de les pràctiques de 12 mesos de durada a la Guàrdia Urbana de Vic

 

Consulta aquí els requisits i condicions de participació de la última convocatòria