Avaluació de la qualitat de l’aire

L'avaluació de la qualitat de l'aire es fa d'acord amb la legislació vigent que requereix avaluar la qualitat de l'arie per zones. Per això s'ha dividit Catalunya en 15 zones de qualitat de l'aire segons les emissions i les condicions de dispersió. Vic es troba a la Zona 6 (ZQA 6: Plana de Vic).

Ozó troposfèric

L'ozó es troba de manera natural a l'atmosfera. La seva concentració és màxima a uns 20 km d'altura, dins de l'estratosfera, és l'anomenada capa d'ozó, que protegeix els éssers vius de les radiacions ultraviolades (raigs UV) procedents del sol i, per tant, és beneficiosa per a nosaltres.

Campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric

La campanya es duu a terme entre els mesos de maig i setembre, perquè és en aquesta època quan es produeixen les concentracions més elevades d’ozó, que poden donar lloc a SUPERACIONS DEL LLINDAR D’INFORMACIÓ I/O ALERTA. Degut a les condicions meteorològiques (alta radiació solar, temperatura elevada, fenomen de transport de la marinada,...) que afavoreixen la formació d'ozó troposfèric. A diari, es fa el pronòstic dels nivells d’ozó troposfèric a Catalunya per al dia en curs i per l’endemà.