Òrgans de govern

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

El govern i administració municipal correspon a l’ajuntament, integrat per l’alcalde i els regidors.

Òrgans necessaris:


1. L’ALCALDE

 

2. TINENTS D’ALCALDE

Els tinents d’alcalde són nomenats i cessats pel alcalde, i el substituiran en cas de malaltia o absència d’aquest. Existeixen en tots els municipis i són escollits entre els membres de la Junta de Govern, o entre els regidors.


3. EL PLE

El Ple és l’òrgan municipal bàsic. Està integrat per la totalitat dels regidors i regidores i és presidit per l’alcalde. Adopta les principals decisions de l’Ajuntament. El Ple té atribuït el control de la resta d’òrgans de govern.

 

Les competències

Les competències del Ple, establertes a la Llei de Bases de règim Local , i a la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya ,  són les següents:

- Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.

-  Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.

- L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.

- Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.

- Crear i regular òrgans complementaris.

- Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos,  disposar despeses en els assumptes de la seva    competència i aprovar els comptes.
- Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització. 

- Acceptar la delegació de competència feta per altres administracions públiques.

- Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.

- Aprovar la plantilla de personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris o funcionàries i el nombre i el règim del personal eventual,  tot això dins els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.

- Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'Ajuntament, en matèries de la competència respectiva.

- Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

- La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost –llevat de  les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 % dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior -, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

- Les contractacions i les concessions de tot tipus quan el seu  import  superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i concessions plurianuals  quan la seva durada sigui superior a quatre anys, i els prurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats  superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, i en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

- L'aprovació de projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

- L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents:

  a) Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.

  b) Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.

- Les altres atribucions que han de correspondre al Ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada. (Article 71 - 3 i 4 d'aquest Reglament).

- Les altres que expressament li atribueixin les lleis.


Igualment correspon al Ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde o l'alcaldessa i sobre la qüestió de confiança plantejada per ell mateix, que seran públiques i es faran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen  pel que disposa la legislació electoral general.

   

El consistori vigatà està format per 21 regidors i regidores. La seva composició, després de les eleccions del 24 de maig de 2015, és la següent: 9 regidors i regidores de CIU, 5 d’ERC, 4 de la Capgirem Vic, 1 regidor no adscrit,  1 de Plataforma Vigatana, i 1 de Vic per a tots.

Les sessions ordinàries del Ple municipal es celebren amb periodicitat mensual, el primer dilluns de cada mes a les 18 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament. Les sessions són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi. Trobareu la informació detallada de cada sessió a http://www.vic.cat/ajuntament/sessions-de-ple.

 

 

esquema-composicio-2017.jpg

 


4. JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern està integrada per l’alcaldessa i un terç del nombre legal de regidors, nomenats i separats lliurement per l’Alcaldia.

Les funcions que corresponent a la Junta de Govern són: l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions, l’exercici de les competències que li pugui delegar l’alcalde o el Ple municipal i l’exercici de les competències que li atribueixi directament la legislació sectorial. Les sessions de les juntes de govern tenen lloc setmanalment: cada dilluns a les 14h. del matí.

Podeu consultar les delegacions de la JGL en el següent enllaç:  Competències de la JGL

 

La Junta de Govern està formada per:

 

 

Anna Erra i Solà (PDeCat)

Alcaldessa 

 


Nascuda el 1965. Està casada i té tres fills. És llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i diplomada en Magisteri per la Universitat de Vic. Al llarg de 21 anys ha exercit de professora al col•legi de Sant Miquel dels Sants de Vic, on ha desplegat la seva vocació de formar a diferents joves per millorar el seu futur. Ha estat coautora de diversos llibres de text de secundària de Ciències Socials. En l’àmbit més privat i personal sempre s’ha mostrat vinculada amb el Club Bàsquet Vic on hi ha jugat 9 anys. També és sòcia d’Òmnium Cultural

 

A/e: alcaldia@vic.cat

Twitter_logo_blue_16.png @Anna_Erra

 
 

Josep M. Arimany i Manso (PDeCat)

1er tinent d'alcalde i regidor de Ciutat del Coneixement i Noves Tecnologies, Promoció Econòmica i Salut.

 

Nascut el 1959.
Doctor en Medicina, metge especialista en dermatologia, metge forense titular del Cos Nacional de Metges Forenses del Ministeri de Justícia, màster en gestió hospitalària i economia de salut, professor del Departament de Medicina Legal i Toxicologia de la facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Acadèmic de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i president de la Societat Catalana de Medicina Legal, president de la Fundació del Dr. Lluís Vila d’Abadal i president de la Delegació d’Osona del Col•legi Oficial de Metges de Barcelona.

A/e: arimanymj@vic.cat

Twitter_logo_blue_16.png @DrJosepArimany

 

 
 

Susagna Roura i Pujols (PDeCat)

2a tinenta d'alcalde i regidora de Cultura i Museus, Convivència i Seguretat.

 

Nascuda el 1968.

Independent per CDC. Llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona, amb Erasmus a la Université des Sciences Sociales de Tolouse i a la Leiden Universiteit (Holanda). Activista durant els estudis universitaris a la FNEC (Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya) per incrementar l’ús del català a les aules de la Facultat de Dret. Advocada en exercici lliberal de la professió. Redactora dels Estatuts de l’AMI (Associació de Municipis per la Independència), i membre de diferents entitats socials i culturals, de les quals el Patronat d’Estudis Osonencs i l’ANC són algunes en les que hi ha participat més activament. Va estar adscrita a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vic durant un breu període a l’any 2011. 

A/e: rouraps@vic.cat

 

 
 

Benjamí Dòniga Fraile (PSC-CP)

4rt tinent d'alcalde i regidor de Fires i Mercats


Nascut el 1968.

Afiliat a la Seguretat Social des de 1984, en primer lloc com a treballador a la indústria carni- metal·lúrgica i posteriorment el 1991, aprova les oposicions de Bomber a la Generalitat de Catalunya on adquireix la condició de Funcionari de Carrera. Va ser Secretari d’Organització i Delegat de Prevenció del Comitè de Seguretat de Catalunya de la Secció Sindical per la FSP-UGT, al Departament d’Interior, del col·lectiu de Bombers, els anys 1993 al 2000. Va col·laborar a la Secció de Cultura de la UGT-Catalunya per a la divulgació i protecció de la llengua Catalana. Posteriorment estudià la Llicenciatura de Dret a la UDG-UOC i finalitzats els estudis, a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb assignatures optatives de Ciència Política, Dret Local, Dret Internacional, Gestió Pública i Funció Pública. Compatibilitza la tasca d’Advocat amb la de Bomber des del 2012. Ha estat treballador i voluntari de la Creu Roja des del 1990 a 1994. Actualment col·labora, puntualment amb l’assignatura de Dret Constitucional a la UDG-Facultat de Dret. 

A/e: donigafb@vic.cat

Twitter_logo_blue_16.png @benjamidoniga

 

 
 

Fabiana Palmero (PDeCat)

3a tinenta d'alcalde i regidora d’Urbanisme i Activitats.

 

Nascuda a Buenos Aires (Argentina) el 1971. Casada, amb dues filles.Arquitecta en exercici liberal de la professió i despatx a Vic. Postgraus en Arquitectura mediambiental, Medi Ambient Urbà i Sostenibilitat, i Ciutat i Territori Sostenible. Col·legiada al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Cofundadora d'architour, grup d'arquitectes dedicats a donar a conèixer la ciutat a través de rutes d'arquitectura. Professora associada a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) des del 2010. Sòcia del Club Tennis Vic i aficionada al pàdel i a córrer.

A/e: palmerof@vic.cat

Twitter_logo_blue_16.png @fabianapalmero

 

 
 

Antoni Serrat i Callís (PDeCat)

5è tinent d'alcalde i regidor d'Economia, Serveis, Règim Interior i Cooperació.

 

Nascut el 1955.
És regidor a l’Ajuntament de Vic des del 2007 i Conseller Comarcal d’Osona des del 2011. Ha estudiat Enginyeria Tècnica Superior a la UPC i màster en gestió i direcció d’empreses a l’ICT. Ha treballat més de 30 anys en multinacionals del sector naval, automòbil, elèctirc i de maquinària tèxtil. Director del Consorci de Residus d’Osona i de les empreses de Serveis Municipals.  És membre del patronat de la Fundació Casa Misericòrdia i del patronat de la Fundació Vedruna i ha estat president de l’OAR Vic durant 9 anys.

A/e: serratca@vic.cat

Twitter_logo_blue_16.png @toni_serrat

 

 
 
 

Àlvar Solà i Serrabou (PDeCat)

6è tinent d'alcalde i regidor de Benestar i Família, Educació i Hisenda.

 

Nascut el 1958.

Casat i dues filles. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Exerceix d’advocat amb despatx propi. Degà del Col·legi d’Advocats durant el període de 1996-2003. Va ser regidor de l’Ajuntament de Vic durant la legislatura 2007-2011. Fundador (2003) i membre de la Plataforma per a la Vegueria de l’Alt Ter. Membre del Patronat Municipal d’Esports, durant la legislatura 1984-1987. Membre de la Junta de la Creu Roja i secretari  del 1988-1992. Vinculat al Club Atlètic Vic com atleta fins el 1990 i també com membre de la Junta Directiva. D’altra banda forma part com a associat a les entitats: Òmnium Cultural, Patronat d’Estudis Osonencs i l’Assemblea Nacional de Catalunya. Li agrada “fer salut” anar a fer “footing” o a caminar, preferiblement a la muntanya.

A/e: solasa@vic.cat

Twitter_logo_blue_16.png @AlvarSola

 

 
 

Maria Carme Bover i Franquesa (Unió)

Regidora de Comerç i Consum, Turisme i Mercats.

 

Nascuda el 1957.

És mare de tres fills. Treballa en una empresa local de nivell internacional. Cofundadora de l’Associació Aspanias Osona, dedicada a promoure activitats de lleure per a nens i nenes amb greus afectacions. Exmembre de la Junta Directiva de l'Orfeó Vigatà i voluntària en diverses entitats sense ànim de lucre. Manté diferents aficions esportives com el senderisme, la ioga, la natació o la gimnàstica i a nivell cultural li agrada llegir, viatjar, anar al teatre i a concerts. Sempre ha mantingut un compromís amb les persones i una voluntat de servei a la ciutat. 

 A/e: boverfm@vic.cat

Twitter_logo_blue_16.png @MariaCarmeBover

 

 
Accions del document

  • IMPULSVIC
  • SERMUVIC
Ajuntament de Vic
C. Ciutat 1, 08500 Vic
Tel. 93 886 21 00
Fax. 93 886 29 21
atenciociutadana@vic.cat

Horaris d'Atenció Ciutadana
  • CREACCIÓ
  • VIALNET
  • RASESVIC
  • VICVERD
  • MINSVIC

Carregant...