Òrgans de govern

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

El govern i administració municipal correspon a l’ajuntament, integrat per l’alcalde i els regidors.

Òrgans necessaris:


1. L’ALCALDE

 

2. TINENTS D’ALCALDE

Els tinents d’alcalde són nomenats i cessats pel alcalde, i el substituiran en cas de malaltia o absència d’aquest. Existeixen en tots els municipis i són escollits entre els membres de la Junta de Govern, o entre els regidors.


3. EL PLE

El Ple és l’òrgan municipal bàsic. Està integrat per la totalitat dels regidors i regidores i és presidit per l’alcalde. Adopta les principals decisions de l’Ajuntament. El Ple té atribuït el control de la resta d’òrgans de govern.

 

Les competències

Les competències del Ple, establertes a la Llei de Bases de règim Local , i a la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya ,  són les següents:

- Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.

-  Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.

- L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.

- Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.

- Crear i regular òrgans complementaris.

- Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos,  disposar despeses en els assumptes de la seva    competència i aprovar els comptes.
- Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització. 

- Acceptar la delegació de competència feta per altres administracions públiques.

- Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.

- Aprovar la plantilla de personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris o funcionàries i el nombre i el règim del personal eventual,  tot això dins els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.

- Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'Ajuntament, en matèries de la competència respectiva.

- Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

- La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost –llevat de  les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 % dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior -, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

- Les contractacions i les concessions de tot tipus quan el seu  import  superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i concessions plurianuals  quan la seva durada sigui superior a quatre anys, i els prurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats  superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, i en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

- L'aprovació de projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

- L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents:

  a) Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.

  b) Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.

- Les altres atribucions que han de correspondre al Ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada. (Article 71 - 3 i 4 d'aquest Reglament).

- Les altres que expressament li atribueixin les lleis.


Igualment correspon al Ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde o l'alcaldessa i sobre la qüestió de confiança plantejada per ell mateix, que seran públiques i es faran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen  pel que disposa la legislació electoral general.

   

El consistori vigatà està format per 21 regidors i regidores. La seva composició, després de les eleccions del 26 de maig de 2019, és la següent: 11 regidors i regidores de Junts per Catalunya, 5 d’ERC, 4 de  Capgirem Vic, 1 regidora del PSC..

Les sessions ordinàries del Ple municipal es celebren amb periodicitat mensual, el primer dilluns de cada mes a les 18 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament. Les sessions són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi. Trobareu la informació detallada de cada sessió a http://www.vic.cat/ajuntament/sessions-de-ple.

 

 

Composició 2019

 


4. JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern està integrada per l’alcaldessa i un terç del nombre legal de regidors, nomenats i separats lliurement per l’Alcaldia.

Les funcions que corresponent a la Junta de Govern són: l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions, l’exercici de les competències que li pugui delegar l’alcalde o el Ple municipal i l’exercici de les competències que li atribueixi directament la legislació sectorial. Les sessions de les juntes de govern tenen lloc setmanalment: cada dilluns a les 14h. del matí.

Podeu consultar les delegacions de la JGL en el següent enllaç:  Competències de la JGL

 

La Junta de Govern està formada per:

 

 

Anna Erra i Solà (JxCat)

Alcaldessa 

 
Nascuda el 1965. Està casada i té tres fills. És llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i diplomada en Magisteri per la Universitat de Vic. Al llarg de 21 anys ha exercit de professora al col•legi de Sant Miquel dels Sants de Vic, on ha desplegat la seva vocació de formar a diferents joves per millorar el seu futur. Ha estat coautora de diversos llibres de text de secundària de Ciències Socials. En l’àmbit més privat i personal sempre s’ha mostrat vinculada amb el Club Bàsquet Vic on hi ha jugat 9 anys. També és sòcia d’Òmnium Cultural

Vaig iniciar el meu primer mandat com a alcaldessa el 13 de juny de 2015. Anteriorment, de l’any 2007 fins el 2015 havia estat regidora de diferents competències com l’Educació, la Cultura, el Comerç i el Turisme, a banda de presidir l’àrea Social de l’Ajuntament de Vic des del 2007 fins al 2011.

 

M’agrada el món de la política per la seva dimensió de servei públic, d’atenció a les persones i amb la voluntat de representació de la ciutadania i treballo des de la proximitat, dia a dia, per la ciutat, la comarca i el país. 

 

A/e: alcaldia@vic.cat

Twitter_logo_blue_16.png @Anna_Erra

 
 

Josep M. Arimany i Manso (JxCat)

1er tinent d'alcalde i regidor de Ciutat del Coneixement i Noves Tecnologies, Promoció Econòmica i Salut.

 

Nascut a Vic a l ‘any 1959. Casat amb tres fills.

Doctor en Medicina, metge especialista en dermatologia i medicina legal. Màster en gestió hospitalària i economia de salut per la UB, professor del Departament de Medicina Legal i Toxicologia de la facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Director de la Càtedra de Responsabilitat professional Mèdica i Medicina Legal  de la UAB. Director de l’Àrea de Praxis del CoMB (2008 fins l’actualitat). Durant els anys 2002-2007, vaig ser nomenat Director General de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, adscrit al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Acadèmic Corresponent  de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. President de la Societat Catalana de Medicina Legal, President de la Fundació del Dr. Lluís Vila d’Abadal i he estat president de la Delegació d’Osona del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, durant tretze anys. En l’àmbit acadèmic he publicat més de 100 articles científics en l’àmbit nacional i internacional. He estat investigador principal en projectes de recerca competitius i he dirigit 7 Tesis Doctorals. Tinc l’acreditació en recerca avançada (professor agregat) per l’Agència de Qualitat Universitària (AQU). 

Durant 8 anys he estat regidor de l’Ajuntament de Vic, i en l‘última legislatura he estat 1r Tinent d’Alcalde, regidor de ciutat del coneixement, noves tecnologies, promoció econòmica i salut i portaveu del Grup Municipal  del PDeCat.

 

A/e: arimanymj@vic.cat

Twitter_logo_blue_16.png @DrJosepArimany

 

 
 

Susagna Roura i Pujols (JxCat)

2a tinenta d'alcalde i regidora de Cultura i Museus, Convivència i Seguretat.

 

Nascuda a Vic el 1968.

Independent per JxCat. Llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona, amb Erasmus a la Université des Sciences Sociales de Tolouse i a la Leiden Universiteit (Holanda). Activista durant els estudis universitaris a la FNEC (Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya) per incrementar l’ús del català a les aules de la Facultat de Dret. Advocada en exercici lliberal de la professió. Redactora dels Estatuts de l’AMI (Associació de Municipis per la Independència), i membre de diferents entitats socials i culturals, de les quals el Patronat d’Estudis Osonencs i l’ANC són algunes en les que hi he participat més activament. He estat aquest últim mandat Regidora de Cultura i Museus i Convivència i Seguretat a la ciutat de Vic. 

 

A/e: rouraps@vic.cat

 

 
 

Fabiana Palmero (JxCat)

3a tinenta d'alcalde i regidora d’Urbanisme i Activitats.


Nascuda a Buenos Aires (Argentina) el 1971, fa 18 anys que visc a Catalunya i 14 a Vic. Casada, amb dues filles. Arquitecta en exercici liberal de la professió i despatx a Vic. Postgraus en Arquitectura mediambiental, Medi Ambient Urbà i Sostenibilitat, i Ciutat i Territori Sostenible. Cofundadora d'Architour, grup d'arquitectes dedicats a donar a conèixer la ciutat a través de rutes d'arquitectura. Col·legiada al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Professora associada a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) des del 2010. Sòcia del Club Tennis Vic i aficionada als esports.

Durant l’últim mandat he estat 3a tinent d’Alcalde i regidora de l’Ajuntament de Vic en l’àrea de Territori i d’Activitats.

 

A/e: palmerof@vic.cat

Twitter_logo_blue_16.png @fabianapalmero

 

 
 

Titi Roca i Bigas (JxCat)

 

Nascut el 1981.

Estic casat i sóc pare d'en Marc i la Jana. Sóc arquitecte i actualment tinc despatx propi a Vic, sóc ex jugador del Club Patí Vic d’hoquei patins i tinc el títol d’entrenador autonòmic de la Federació Catalana d’Hoquei Patins i el títol d’entrenador Nacional de la Federació Espanyola d’Hoquei Patins. Sóc Membre d'honor de l'Assemblea Nacional Catalana i soci del Club Patí Vic.

Enamorat de l’esport, l’arquitectura i de la ciutat de Vic. M’agrada compartir les hores lliures amb la família i amics. He estat regidor d’Esports, Joves i Habitatge els darrers 4 anys i m’encanta seguir aportant a la ciutat treball, il.lusió i compromís al costat de l’alcaldessa Anna Erra.

 

A/e: rocabt@vic.cat

Twitter_logo_blue_16.png @titiroca5

 

 
 

Josep-Ramon Soldevila i Garcia (Junts per Catalunya)

 

Nascut el 1964.

Estic casat i tinc dos fills. Vaig iniciar Econòmiques però ho vaig deixar ben aviat. Sóc empresari. Vaig ser president de la Unió Excursionista de Vic durant 8 anys i membre de la junta del Patronat Municipal d'Esports de Vic durant 4 anys. També he estat vocal a la junta de l'ANC Osona i sóc coordinador de Reagrupament Independista a la comarca d'Osona des del 2010. Estic associat a Òmnium Cultural. Em manifesta independentista de cor i de cap. M’agrada molt la natura. He estat Regidor de Medi Ambient, Món Rural, Ciutadania i igualtat i Recursos Humans del 2015 al 2019.

 

A/e: soldevilagj@vic.cat

Twitter_logo_blue_16.png @Soldevilajr

 

 
 
 

Bet Piella i Pons (Junts per Catalunya)

 

Nascuda el 1975, casada i mare de tres fills. Llicenciada en Traducció i Interpretació, amb Erasmus a la Universitat de Tampere (Finlàndia) i graduada en Edició (UPF). Desenvolupo la meva carrera en l’àmbit de la gestió cultural, especialment al Teatre Nacional de Catalunya on treballo com a adjunta a la Direcció artística des de 1998. He participat i col·laborat en diverses entitats socials i culturals i sóc sòcia del Club Patí Vic, de l’Assemblea Nacional Catalana i d’Òmnium Cultural. La meva passió són les llengües, els viatges i el teatre.

 

A/e: piellapb@vic.cat

Twitter_logo_blue_16.png @BetPiella

 

 
 

Núria Homs i Molist (Junts per Catalunya)

 

 

Nascuda el 1971. Estic casada i tinc tres fills.

Sóc diplomada en treball social i en educació social. Durant 15 anys he treballat a diversos projectes socials i educatius aquí a Catalunya i també ho he fet en projectes de cooperació internacional a Brasil i a Mèxic. Els darrers anys he treballat a l’ajuntament a l’equip tècnic de l’alcaldessa Anna Erra.

M’encanta Vic i la seva gent, m’agrada llevar-me molt d’hora i veure com desperta la ciutat.

 

A/e: homsmn@vic.cat

 

 

 

Accions del document

  • IMPULSVIC
  • SERMUVIC
Ajuntament de Vic
C. Ciutat 1, 08500 Vic
Tel. 93 886 21 00
Fax. 93 886 29 21
atenciociutadana@vic.cat

Horaris d'Atenció Ciutadana
  • CREACCIÓ
  • VIALNET
  • RASESVIC
  • VICVERD
  • MINSVIC

Carregant...