POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSIICE),  L’AJUNTAMENT DE VIC amb CIF P0829900J, i seu social a C. Ciutat, 1 – 08500 Vic (Barcelona) i adreça electrònica dpdajuntament@vic.cat , manifesta que són de la seva  propietat:

- el domini https://www.vic.cat/  i https://seuelectronica.vic.cat/

- els perfils i pàgina a les següents xarxes socials:

L’AJUNTAMENT DE VIC no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació que aparegui a les seves pàgines web o presència online a les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts a la llei, L’AJUNTAMENT DE VIC no assumeix cap responsabilitat per la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet i xarxes socials  de L’AJUNTAMENT DE VIC estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet i xarxes socials  de L’AJUNTAMENT DE VIC poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de L’AJUNTAMENT DE VIC o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de L’AJUNTAMENT DE VIC.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

XARXES SOCIALS

L’usuari caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb L’AJUNTAMENT DE VIC i que accepti la relació amb la nostra xarxa social.  Si així s’executa, L’AJUNTAMENT DE VIC tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges, publicacions, participació a concursos i sortejos.   Si l’usuari no desitja que L’AJUNTAMENT DE VIC pugui accedir al seu perfil o interrelacionar-se amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com amistat, seguidor o usuari a L’AJUNTAMENT DE VIC.

Les actuacions que realitzi L’AJUNTAMENT DE VIC podran tenir caràcter informatiu i/o publicitari del seus serveis o productes, considerant que la xarxa social es un mitjà publicitari, sota la responsabilitat de L’AJUNTAMENT DE VIC pel que fa a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquest mitjans online.

La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades a la xarxa social de referència  en el moment oportú,  i  amb la seva participació,  implicarà que l’usuari ha acceptat les mateixes.

Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin a les xarxes socials estaran sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància als drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que consten en els següents enllaços:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms

Twitter: https://twitter.com/es/tos

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es

Instagram: https://help.instagram.com/581066165581870/?helpref=hc_fnav

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin tractades sota la responsabilitat de L’AJUNTAMENT DE VIC i domicili a C. Ciutat, 1 – 08500 Vic (Barcelona):

-Sol·licitud de cita: Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva  petició de sol·licitud de cita al servei  de l’Ajuntament que correspongui i poder donar comunicar-li cap canvi que afecti a la mateixa, essent la missió realitzada en l’interès públic i en l’exercici de poders públics conferits al responsable la base de legitimació per a  tractar les seves dades. Aquestes dades seran conservades fins que es resolgui la petició i no seran transmeses a tercers.

-Formulari  de contacte i comunicacions per correu electrònic: Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva  petició i poder-li donar resposta, essent la prestació d’aquest servei el motiu que ens legitima tractar les seves dades. Aquestes dades seran conservades fins que es resolgui la petició i no seran transmeses a tercers.

-Tràmits en línia: Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva  sol·licitud  i poder informar-li sobre la resolució de la mateixa, essent la realització d’una missió realitzada en l’interès públic i en l’exercici de poders públics conferits al responsable.  Aquestes dades no seran comunicades a tercers seran conservades fins que siguin legítimes per a les finalitats per a les que van ser recollides i sempre d’acord amb la normativa d’arxius aplicable al responsable.

- Inscripcions a serveis municipals: Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva  petició i poder-li donar resposta, essent el seu consentiment el motiu que ens legitima tractar les seves dades. Aquestes dades seran conservades fins que es resolgui la petició i no seran transmeses a tercers.

- Formularis per enviar incidències o avisos:  Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva incidència i poder atendre la mateixa, essent la missió en un interès públic i l’exercici de poders públics la  base de  legitimació per a tractar les seves dades. Aquestes dades seran conservades fins que es resolgui la petició i no seran transmeses a tercers.

- Si son tractades en les nostres xarxes socials, d’acord amb el detallat anteriorment, aquestes seran tractades sota la responsabilitat d’aquesta entitat, amb la finalitat de gestionar aquella informació i dades obtingudes de l’interacció dels usuaris d’aquestes xarxes amb els perfils/pàgina de l’entitat. Aquestes dades seran conservades sempre que es mantingui l’interès legítim que va permetre el seu tractament.

-Si son recollides a través de l’ús de les cookies analítiques que prèviament ha acceptat a l’accedir al nostre lloc, seran emprades amb les finalitats d’anàlisis especificades a la política de cookies del lloc web. Les seves dades seran subjecte de transferències internacionals amb els Estats Units i conservades durant el temps que sigui necessari per aconseguir la finalitat.

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat,  si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:

  • D’accés: L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació al respecte del tractaments realitzats. 
  • Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
  • Supressió:  L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l'interessat s'oposa al tractament, les dades s'han tractat il·lícitament, s'han de suprimir per complir una obligació legal o s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors. 
  • Limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent en marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur.  La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.
  • Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets i s’invoqui un motiu relacionat amb la seva situació personal.
  • Portabilitat de les dades. L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, si es basa en el consentiment o en un contracte o quan el tractament es fa per mitjans automatitzats. 
  • A no ser objecte de decisions individuals automatitzades: l’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti negativament.

Aquestes peticions caldrà que es facin presencialment a C. Ciutat, 1 – 08500 Vic (Barcelona)  o dpdajuntament@vic.cat  

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a: dpdajuntament@vic.cat

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de L’AJUNTAMENT DE VIC. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, les seves pàgines, la seva presència a xarxes socials, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els enllaços  ("hipervincles") establerts des d'aquesta a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme dependent, són propietat exclusiva d'aquesta llevat que expressament s'estableixi  uns altra cosa.

Totes les denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualssevol producte o servei oferts i reflectits en aquest lloc web, són marques comercials degudament registrades per L’AJUNTAMENT DE VIC per les seves subsidiàries  i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut del mateix per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques comercials de tercers es destaquen convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de L’AJUNTAMENT DE VIC l'ús que l’usuari pugui portar a terme referent a aquest respecte, essent l’única responsabilitat sobre la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o eliminar la informació, contingut o advertències d'aquest lloc web sense l’ autorització prèvia per escrit de L’AJUNTAMENT DE VIC.

L’AJUNTAMENT DE VIC no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del mitjà en el qual es grava el software. L’AJUNTAMENT DE VIC posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu idioma o un altre codi o idioma.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta submissió sigui possible, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent,  pogués correspondre-li.