Planejament i gestió urbanística

El servei de Planejament i Gestió Urbanística té les funcions de desenvolupar el planejament urbanístic de la ciutat, la seva gestió i facilitar les consultes i assessorament a la ciutadania en aquest àmbit.

POUM (Text consolidat)

El planejament actualitzat incorpora totes les modificacions puntuals. És de caràcter exclusivament informatiu.