Informació econòmica

Pressupost municipal

Consulteu tota la informació referent a la gestió pressupostària de l'Ajuntament de Vic

Patrimoni de l'Ajuntament

És el conjunt de bens públics dels quals és titular l’Ajuntament de Vic, ja sigui de domini públic, patrimonials o comunals.

Cost de les campanyes institucionals

Les campanyes institucionals són el conjunt d'accions informatives que l'Ajuntament duu a terme amb l'objectiu d'informar a la ciutadania de diversos aspectes d'interès general. Podeu consultar-ne el cost desglossat per concepte, mitjà de comunicació i import.