La Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan municipal encarregat d'examinar, estudiar i informar dels comptes anuals de l'Ajuntament de Vic.

Es reuneix amb la mateixa periodicitat que el Ple municipal, en els dies i hores que estableixi el president, qui podrà convocar també sessions extraordinàries o urgents.


Consulteu-ne els membres a continuació: