La Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és un òrgan complementari, format per l'alcalde i el càrrecs electes designats com a portaveus dels grups polítics municipals, que té la funció d'assessorament i consulta en qüestions relatives a l'ordre del dia i el desenvolupament de les sessions del Ple.