Càrrecs eventuals

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, estableix que els municipis amb població superior a 20.000 i no superior a 50.000 habitants podran incloure llocs de treball de personal eventual a les seves plantilles.

Actualment, l'Ajuntament de Vic compta amb la col·laboració de tres assessors:


Berta Vaqué Parés

Cap de gabinet d’Alcaldia

Retribucions totals rebudes l'any anterior: 53.117,74€ (2023)


Xavier Barriobero Clotet

Assessor d'Alcaldia en promoció de l'esport

Retribucions totals rebudes l'any anterior: 43.151,99€ (2023)


Miquel Riera Duran

Assessor d'Alcaldia en convivència, seguretat i manteniment urbà

Retribucions totals rebudes l'any anterior: 42.555,55 (2023)