Codi de conducta dels alts càrrecs i bon govern

El Codi de conducta dels alts càrrecs i bon govern és un document que estableix els principis ètics i regles de conducta generals que hauran de respectar els alts càrrecs de l'Ajuntament de Vic.

La transparència és un dels valors emergents en el societats democràtiques, la qual cosa està íntimament relacionada amb un procés de regeneració de les institucions, tant públiques com privades, i de la reivindicació de la ciutadania de participar en l'elaboració i execució de les polítiques públiques.

En una democràcia representativa, la responsabilitat d'exercir un càrrec polític institucional deriva de la voluntat de la ciutadania expressada a les urnes, tal com ho recull la mateixa Declaració Universal dels Drets Humans a l'article 21. En conseqüència, és a aquesta ciutadania a qui, des d'una perspectiva ètica, han de retre comptes els representants polítics i els alts càrrecs de tot govern, inclòs el l'Ajuntament de Vic.

La legislació vigent ja preveu amb detall quins són els deures i els drets de les persones que exerceixen aquests tipus de responsabilitats, així com els principis bàsics del funcionament del Govern i de l'Administració: la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, de 18 de desembre de 2000, la Resolució del parlament Europeu, de 6 de setembre de 2001, de Codi de Bona Conducta Administrativa, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic, entre d'altres.

En aquest context, el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l'Ajuntament de Vic, s'emmarca en l'existència d'un nou marc jurídic integrat per la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i s'elabora en compliment del mandat legal previst a l'apartat 3 de l'article 55 de la Llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


Els valors que articulen aquest Codi són l'eficàcia, la integritat, l'honestedat, la prudència, la transparència, l'austeritat i el compromís efectiu amb la ciutadania de Vic. Aquests valors només tenen un sentit ètic profund i socialment valuós quan són exercits des de l'exemplaritat.


El present Codi consta de cinc grans àmbits. El primer, delimita el seu objecte, d'acord amb les previsions de la Llei 19/2014, de 29 de desembre; el segon, estableix l'àmbit subjectiu d'aplicació; el tercer, remet a la relació de principis generals d'actuació de l'article 55.1 de la mateixa Llei; el quart, desenvolupa abastament les pautes de conducta que hauran d'adoptar els alts càrrecs i, finalment, el cinquè i darrer àmbit, determina el règim sancionador aplicable en cas d'incompliment de les disposicions del Codi.