Contractes, convenis i subvencions

Contractes

El perfil del contractant és l'eina de transparència i accés públic a l’activitat contractual de l'Ajuntament de Vic i recull la informació relativa a la licitació, adjudicació i formalització dels contractes.

Històric de contractes

Consulta l'històric de contractes adjudicats, així com al informació contractual de l'Ajuntament de Vic.

Convenis de col·laboració

Els convenis de col·laboració són acords subscrits per l'Ajuntament de Vic i altres entitats del sector públic o privat, dels quals se'n deriven obligacions directes per a les parts signants.

Subvencions i ajuts

Les subvencions i els ajuts són atorgaments gratuïts de fons públic a favor de persones o entitats per al foment d'interès públic o social.