Acció de govern

Pla d'Actuació Municipal (PAM)

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) de Vic recull les prioritats de l'equip de govern i esdevé un full de ruta per la política municipal. És per això que el PAM defineix els objectius a assolir tenint en compte els recursos que l'administració té al seu abast, des del juny de 2023 fins al maig de l'any 2027.

Retiment de comptes

El retiment de comptes és un exercici de qualitat democràtica en què el govern de Vic presenta davant la ciutadania els resultats de la seva gestió per tal del que pugui ser comprovada. Podeu consultar l'estat d'execució dels cinc grans eixos que són els puntals per desplegar els objectius estratègics fixats al Pla d'Actuació Municipal (PAM).

Decrets d'alcaldia

Un decret d’alcaldia és un acte administratiu resolutori que reflecteix les decisions de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Vic sobre un afer determinat i en virtut d'una potestat administrativa. Podeu consultar les resolucions degudament anonimitzades en aquest apartat.

Resolucions judicials rellevants

Aquí podeu consultar les resolucions administratives i judicials rellevants en les quals l’Ajuntament de Vic sigui part processal

Cartes i compromisos de serveis

Les cartes de serveis permeten informar a la ciutadania dels serveis que ofereix l'Ajuntament de Vic, així com els compromisos i estàndards de qualitat que assumeix al prestar-los.