Pressupost municipal

Consulteu tota la informació referent a la gestió pressupostària de l'Ajuntament de Vic

Pressupost

El pressupost municipal és el document que recull les despeses màximes que podrà assumir l'Ajuntament durant l'any, així com les previsions d'ingressos.

Liquidació del pressupost

La liquidació del pressupost avalua si les previsions pressupostades han estat ajustades, eficients i eficaces d’acord amb l’execució efectuada.

Modificacions del pressupost

El pressupost pot ser modificat durant l'any per atendre a circumstàncies no previstes en el moment d'aprovació.

Compte general

El Compte general és l'expedient que reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera.