La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan municipal presidit per l'alcaldessa i integrat per regidors i regidores, que té per missió la coordinació de les funcions executives i, també, la d’iniciativa en el govern i l’administració del municipi.

Les competències de la Junta de Govern Local són:

  1. L'assistència permanent a l'alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions.
  2. Les atribucions que l'alcaldessa hi delegui. Consulteu-les
  3. Les atribucions que li atribueixin les lleis o li delegui el Ple.

Llevat que el Ple estableixi una altra periodicitat, la Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària cada dilluns a les 14 hores en primera convocatòria, i una hora després en segona convocatòria, si s’escau. Consulteu les actes de les sessions

Quan els dilluns siguin festius, es podrà posposar al dia següent o no celebrar sessió ordinària la mateixa setmana. Tanmateix, durant els mesos de juliol, agost i setembre se celebrarà Junta de Govern Local cada quinze dies quan això, a criteri de l’Alcaldia, no menyscabi la gestió dels assumptes municipals.


Consulteu-ne els membres a continuació: