Organització política

Organigrama polític

L'organigrama polític o cartipàs és la distribució per àrees i regidories del govern de la ciutat de Vic.

El Ple

El Ple municipal és el principal òrgan de decisió de l’Ajuntament. El compon l’alcalde, que el presideix, i tots els regidors i regidores municipals. L'Ajuntament de Vic celebra sessió ordinària de ple el primer dilluns de cada mes, excepte a l’agost.

La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan municipal presidit per l'alcalde i integrat per regidors i regidores, que té per missió la coordinació de les funcions executives i, també, la d’iniciativa en el govern i l’administració del municipi.

Les Comissions Informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris creats amb la finalitat que tots els grups municipals tinguin informació i participació completes en la política municipal, amb caràcter deliberant sense atribucions resolutòries i amb funcions d’estudi, informe i consulta.

La Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan municipal encarregat d'examinar, estudiar i informar dels comptes anuals de l'Ajuntament de Vic.

La Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és un òrgan complementari, format per l'alcalde i el càrrecs electes designats com a portaveus dels grups polítics municipals, que té la funció d'assessorament i consulta en qüestions relatives a l'ordre del dia i el desenvolupament de les sessions del Ple.