Decrets d'alcaldia

Un decret d’alcaldia és un acte administratiu resolutori que reflecteix les decisions de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Vic sobre un afer determinat i en virtut d'una potestat administrativa. Podeu consultar les resolucions degudament anonimitzades en aquest apartat.