Transparència i govern obert

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta llei tracta els principis de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que permeten avaluar la qualitat democràtica del funcionament de les administracions públiques. També tracta el principi de govern obert, que permet aprofitar els avantatges dels mitjans electrònics per a configurar un sistema de relacions entre les administracions i la ciutadania més interactiu i participatiu. L'Ajuntament de Vic, com a subjecte obligat per la Llei de transparència, aplica aquests principis i s'orienta en el compliment de les obligacions que estableix la llei.

Dret d'accés a la informació pública

La Llei de transparència converteix el dret d’accés a la informació pública en un veritable dret subjectiu que tenen totes les persones d’accedir a tota la informació, entesa en sentit ampli com aquella que ha estat elaborada per la mateixa Administració i també la que té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o l’exercici de les seves funcions. El dret d’accés és un dret que complementa l’accés a la informació que no es troba publicada en obert al web.

Participació ciutadana

La participació ciutadana és el dret de la ciutadania activa i compromesa d’incidir en els afers públics, participant en l’elaboració, disseny, execució, avaluació i seguiment de les polítiques públiques. L’aprofitament de la intel·ligència col·lectiva esdevé fonamental per trobar solucions més eficients i consensuades davant dels reptes que es presenten a la ciutat.

Codi de conducta dels alts càrrecs i bon govern

El Codi de conducta dels alts càrrecs i bon govern és un document que estableix els principis ètics i regles de conducta generals que hauran de respectar els alts càrrecs de l'Ajuntament de Vic.

Dades obertes

Les dades obertes són conjunts de dades produïdes per l'Ajuntament de Vic que es posen disposició de la ciutadania perquè les pugui utilitzar lliurement de manera senzilla i còmoda.