Organització administrativa

Càrrecs eventuals

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, estableix que els municipis amb població superior a 20.000 i no superior a 50.000 habitants podran incloure llocs de treball de personal eventual a les seves plantilles.

Oferta pública d'ocupació

L’oferta pública conté places estructurals de necessària cobertura per personal funcionari de carrera o laboral fix

Relació de llocs de treball

Ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i relació dels requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball

Plantilla d'empleats públics

La plantilla és el conjunt de persones que ocupen els llocs de treball d'un ens, que han estat dotats pel pressupost, i que, per tant, són susceptibles de ser ocupats.

Registre de funcionaris habilitats

El registre de funcionaris habilitats mostra quins treballadors de l'Ajuntament poden fer còpies autèntiques de documents i assistir als ciutadans que no disposen de mitjans per a presentar tràmits de forma electrònica