Organització administrativa

Oferta pública d'ocupació

L’oferta pública conté places estructurals de necessària cobertura per personal funcionari de carrera o laboral fix

Relació de Llocs de Treball

Ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i relació dels requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball.

Registre de funcionaris habilitats

El registre de funcionaris habilitats mostra quins treballadors de l'Ajuntament poden fer còpies autèntiques de documents i assistir als ciutadans que no disposen de mitjans per a presentar tràmits de forma electrònica