Les Comissions Informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris creats amb la finalitat que tots els grups municipals tinguin informació i participació completes en la política municipal, amb caràcter deliberant sense atribucions resolutòries i amb funcions d’estudi, informe i consulta.