Mesures d'estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural

Dins el Títol V a l'Article 29: Pla de xoc d'estalvi i gestió energètica en la climatització, s'hi detallen les mesures per al comerç i la restauració

Mesures d'estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.

 Article 29. Pla de xoc d’estalvi i gestió energètica en la climatització.

 

Apartat 1.

Ø  Temperatura de l’aire als recintes calefactats no serà superior a 19ºC

Ø  Temperatura de l’aire als recintes refrigerats no serà inferior a 27ºC

è Aquestes condicions de temperatures estaran referenciades al manteniment de la humitat relativa compresa entre el 30% i el 70%.

è També detalla que no hauran de complir aquestes limitacions de temperatura aquells recintes que justifiquin la necessitat de mantenir condicions ambientals especials o disposin d’una normativa específica que així ho estableixi.

Apartat 3.

Ø  Els edificis i locals que tinguin accés des del carrer disposaran d’un sistema de tancament de portes adequat, el qual podrà consistir en un senzill braç de tancament automàtic de els portes, amb l’objectiu d’impedir que aquestes estiguin permanentment obertes, i evitar la pèrdua d’energia.

è Aquest apartat s’ha de complir abans del 30 de setembre de 2022.

Apartat 4.

Ø  La il·luminació dels aparadors s’haurà de mantenir apagat des de les 22 hores.

Aquestes mesures estan previstes que tinguin vigència fins a l’1 de novembre de 2023. En el cas de l’apartat 3, tal com ja s’ha detallat, hi ha marge per portar-la a terme fins al 30.09.2022

 

Per a més informació podeu consultar tot el decret: www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf