S’obre la convocatòria per la concessió del preu de l’habitatge per a majors de 65 anys

Es pot demanar l’ajut fins el 27 de març a les 3 de la tarda. Només hi podran accedir aquelles persones que compleixin tots els requisits. També hi ha dues reunions informatives per aclarir dubtes.

Imatge d’unes claus.
Imatge d’unes claus

Ja està oberta la convocatòria per la concessió, en règim de concurrència pública competitiva de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones majors de 65 anys o més.  

Per a més informació, qui vulgui podrà assistir a les dues reunions informatives que es faran al Casal Guiteras, el dia 5 de març a les 5 de la tarda i, al Casal la Rambla, el dia 12 de març a les 5 de la tarda

La convocatòria va destinada a totes aquelles persones que: 

 • Tinguin 65 anys o més, a partir del 26 de febrer de 2024. 

 • Acreditin residència legal a Catalunya amb el NIF o el NIE vigent sol·licitant l’ajut 

 • Els seus ingressos mínims siguin de 7.967,73 euros anuals i màxims 24.301,57. 

 • Sigui titular del de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació, que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, a més d’estar-hi empadronat.  

 • Acrediti que l’arrendatari hagi pagat la fiança a l’arrendador. 

El preu màxim que s’aplicarà pel lloguer o cessió d’ús, com a la resta de la demarcació de Barcelona, serà de 650 euros màxim. Pel que fa al supòsit d’una habitació, el preu serà de 350 euros màxim. Tot i així, també s’inclouen algunes excepcions com: famílies nombroses, famílies monoparentals i/o discapacitat amb barem favorable (mobilitat reduïda), i el seu preu màxim és de 900 euros, com a la resta de Catalunya. 

Les persones sol·licitants de la convocatòria també hauran de complir amb: 

 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera. 

 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o del preu de cessió en el moment de la presentació de la sol·licitud. 

 • Pagar el lloguer, per mitjà de: transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat, bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca. 

 • No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic. 

 • Al rebut hi ha de constar com a mínim: qui el paga, qui cobra, l’import del lloguer i la mensualitat corresponent.  

 • Les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social. 

 • Estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions. 

El termini per sol·licitar l’ajut és fins el 27 de març de 2024 a les 3 de la tarda. L’import de l’ajut mensual es troba entre els 20 i els 200 euros. Per qualsevol dubte, la resta de característiques i documentació està a les bases. L’Ajuntament de Vic ofereix ajuda a través de l’oficina Local d’Habitatge, situada a la Plaça Santa Eulàlia 1, baixos.