Vic en estat d’alerta per sequera

L’Agència Catalana de l’Aigua declara un nou escenari que estableix diverses mesures per fer un consum responsable d’aigua

Vic en estat d’alerta per sequera.

Vic en estat d'alerta per sequera per la situació d'extrema escassetat d'aigua a la zona de capçalera del Ter. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha informat l'Ajuntament de Vic que els indicadors de sequera de la Capçalera del Ter, d'on s'abasteix la ciutat, són molt negatius a causa de la sequera pluviomètrica que anem arrossegant els darrers mesos.

 

Això implica prendre una sèrie de mesures previstes en el Pla d'Emergència en Situacions de Sequera del municipi de Vic (PESS), un pla en el qual l'Ajuntament i Aigües Vic van estar treballant ja fa mesos per poder actuar en situacions com les que estem vivint.

 

Des de l'Ajuntament i Aigües Vic es farà un seguiment de consum d'aigua per veí, gràcies a la inversió en telegestió que es va fer. D'aquesta manera els veïns i veïnes podran ser avisats si s'acosten als límits de consum d'aigua establerts.

 

Mesures generals

 

Domèstic

-        Els volums lliurats per a abastament de població no poden superar una dotació màxima equivalent de 250 litres per habitant i dia, incloent les fraccions servides des dels recursos propis municipals.

 

Piscines

La utilització d'aigua per l'ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

-        El reompliment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.

-        El primer ompliment de piscines de nova construcció.

-        En centres educatius, l'ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.

Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.

 

Reg (públic i privat)   

-        El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l'horari de menor insolació (de 20h a 8h).

-        La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes.

-        El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana. Les entitats locals han de determinar la pauta d'alternança. Per defecte, els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

 

Neteja carrers, mobiliari urbà           

-        Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d'aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d'aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d'alta pressió.

-        Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d'aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l'ús d'aigua no procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable.

 

Neteja de vehicles     

La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

-        Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.

-        Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda.

-        També es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d'aquesta categoria s'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d'aigua possible.

 

Fonts ornamentals     

-        Resta prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua.

-        Com a excepció a l'anterior, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel manteniment de la mateixa. En qualsevol cas s'ha d'estudiar i, si és viable, s'ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n'asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua.

 

Eliminació de pols a l'aire     

-        Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

 

Granges          

-        L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.

 

Mesures específiques

 

Industrials

-        Reduir un 5% el consum. S’haurà de reduir un 5% del consum normal; consum normal serà la mitjana dels últims dos anys

 

Domèstic i PIME

-        Limitació de consum de 250l/habitant/dia

 

Ramader

-        L’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte.

-        Reduir un 10% el consum. S’haurà de reduir un 10% del consum normal; consum normal serà la mitjana dels últims dos anys.

 

 

L'Ajuntament ja va començar a aplicar algunes mesures com la limitació del reg de zones verdes en les hores de més insolació, i, per tant, només regant entre les 8 del vespre i les 8 del matí (exceptuant les operacions estrictes de reparació i manteniment) i l'ús d'aigua freàtica per a determinats espais i la neteja viària. Ja fa diversos anys que s'està millorant la gestió del reg incorporant sistemes de telegestió en bona part de les zones verdes que permeten un ús més eficient de l'aigua. Més del 50% de les zones verdes que tenen reg ja estan telegestionades.

 

Consulta les recomanacions per fer un consum d’aigua responsable aquí.