El nou POUM de Vic ja és vigent

El dia 3 de juliol es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l’últim pas que faltava perquè entrés en vigor el nou pla urbanístic aprovat el passat mes de març

Vic, ciutat Saludable.
Vic, ciutat Saludable

 Des del dia 3 de juliol, entra en vigor el nou Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) de Vic, ja que ha estat publicat de forma oficial al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El document refós ja s’havia aprovat en un ple municipal extraordinari que es va celebrar el mes de març, i la publicació al DOGC era l’últim pas que faltava per a la seva entrada en vigor.

El POUM dibuixa com serà la ciutat en un horitzó temporal de deu o quinze anys. A grans trets, el document esbossa una ciutat compacta, policèntrica, que modera el creixement demogràfic i on guanyen protagonisme aspectes com la salut, la preservació del paisatge i la participació ciutadana. Tot això, amb l’objectiu de posar les persones al centre i de millorar la seva salut i qualitat de vida, elements que s’incorporen de forma pionera en un POUM d’àmbit català. El POUM ha desenvolupat una metodologia per avaluar l’impacte de la salut en les actuacions urbanístiques.

 

Un POUM dividit en eixos i objectius transversals

 

Mida de la ciutat, equipaments i patrimoni

Un dels aspectes que recollia l’anterior POUM, datat del 2010 i que va ser anul·lat l’any 2015, era una previsió de creixement que arribava als 80.000 habitants i que ara es modera per situar-se als 51.200 habitants. “L’anterior previsió es va calcular en una època precrisi, i ara les perspectives de creixement han canviat radicalment”, apunta la regidora d’Urbanisme, Fabiana Palmero.

A més, es dona al riu Mèder la funció de “cremallera” per esdevenir un eix vertebrador de la ciutat, i emplaçant en aquesta àrea diversos equipaments, com ara les Adoberies, la Biblioteca o el nou campus de Salut de la UVic-UCC. En aquest sentit, amb el nou planejament se superen amb escreix els metres quadrats totals d’equipaments i de metres quadrats d’equipaments per habitant que marca la llei, i que estaran situats equitativament per tot el municipi.

Un altre dels elements rellevants del nou POUM és la preservació del patrimoni vigatà. Així, es fomenta l’ús de mitjans sostenibles i el reciclatge i la reforma dels habitatges i edificis. D’aquesta manera, es permetrà agrupar finques, compartir nuclis d'escala i es vetllarà per la protecció de la ciutat antiga.

De la superfície total de Vic, el POUM determina que un 25,69% és sòl urbà, un 2,31%, sòl urbanitzable, i un 72%, sòl no urbanitzable.

 

Entorn natural, zones verdes i plans especials

El POUM preveu un increment d’un 50% en metres quadrats destinats a zones verdes i espais lliures respecte les actuals, i es plantegen dos plans especials: un pel Puig dels Jueus, i un altre del Parc Fluvial.

Pel que fa al Pla especial del Puig dels Jueus, Palmero subratlla que servirà per ordenar l’espai i que la ciutadania es pogués fer seu l’espai. Aquest pla especial també permetrà estudiar la viabilitat del vial que s’havia projectat inicialment, per tal d’assolir un major consens tant polític com a través de la participació de la ciutadania.

L’altre pla especial que recull el POUM és el del Parc Fluvial, que a més d’incloure la demanda de Vic per a Tots per a la protecció del Meandre del Pas, creix per esdevenir més ambiciós i ordenar i renaturalitzar les lleres dels rius.

Respecte al sòl agrícola, el POUM ha redactat un catàleg de masies, que les xifra en 183 masies i cases rurals, amb la intenció de protegir-lo i estabilitzar un grau de població que ajudi a custodiar-lo i potenciant-ne l’activitat econòmica.

 

Infraestructures de mobilitat

La mobilitat interna dins de la ciutat del POUM ve marcada per l’aplicació de camins saludables, la reducció del pas de vehicle motoritzat i la projecció d’aparcaments dissuasius i paisatgístics connectats al centre a través de transport urbà. Aquests aparcaments proporcionaran un total de 1.200 noves places d’aparcament gratuïtes.

 

Teixit productiu

En l’àmbit de teixit productiu i innovació, es posa la llavor per un futur polígon industrial d’àmbit supramunicipal.

Per altra banda, el pla reforça també el paper dinamitzador, internacionalitzador i de captació de talent de la UVic-UCC, repartint també les diverses facultats i centres vinculats a la institució per tot el nucli, seguint el concepte de ‘campus ciutat’.

 

Comerç i ciutat policèntrica

El nou POUM posa èmfasi en la creació de nous pols de centralitat estesos per tota la trama urbana, amb l’objectiu de generar equilibri entre barris i activar, mantenir i protegir el comerç de proximitat. Així, s’aposta per un model de ciutat policèntric.

 
Habitatge

El nou POUM proposa un equilibri entre habitatge lliure i habitatge de protecció, per afavorir la cohesió social. Es compleixen així els objectius del pla sectorial i de la llei d’habitatge, amb la construcció de 1.813 nous habitatge protegits de diferents tipologies, repartits per tota la ciutat. Aquest objectiu de cohesió social es reforça amb la promoció de la rehabilitació de pisos per passar a formar part de la borsa de lloguer assequible d’habitatge.

 

Paisatge, participació i salut

El POUM inclou actuacions per recompondre els accessos de la ciutat, ordenant-los per facilitar la mobilitat i el fons escènic que la caracteritza.

Pel que fa a participació ciutadana, el POUM aprovat inicialment va ser exposat públicament entre el 14 de febrer i el 30 d’abril, un període més llarg del que preveu la llei; es van atendre 209 consultes i es van realitzar 243 al·legacions. D’aquestes, un 77% han estat estimades total o parcialment.