Ajuntament

Competències de l'Ajuntament

L'organització i les competències municipals són, juntament amb el territori i la població, els elements fonamentals d'un municipi. Determinen l'estructura orgànica i funcional de l'activitat de l'Ajuntament, així com les facultats que té atribuïdes per al desenvolupament de l'activitat municipal.

Transparència i govern obert

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta llei tracta els principis de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que permeten avaluar la qualitat democràtica del funcionament de les administracions públiques. També tracta el principi de govern obert, que permet aprofitar els avantatges dels mitjans electrònics per a configurar un sistema de relacions entre les administracions i la ciutadania més interactiu i participatiu. L'Ajuntament de Vic, com a subjecte obligat per la Llei de transparència, aplica aquests principis i s'orienta en el compliment de les obligacions que estableix la llei.

Eleccions al Parlament Europeu

El dia 9 de juny de 2024 es celebraran les eleccions al Parlament Europeu. En aquestes eleccions, podran votar les persones nacionals dels països de la UE que hagin manifestat prèviament la seva intenció de votar a Espanya per a aquestes eleccions.