2023

Títol Tipus
Decret 103/2023 de nomenament de funcionari en pràctiques Fitxer
Decret 113/2023 per a declarar, pagar i comunicar l'IRPF mensual del personal, professionals i lloguers de l'Ajuntament de Vic per l'any 2022 Fitxer
Decret 108/2023 de baixa per esgotament de període màxim d'incapacitat temporal Fitxer
Decret 102/2023 de compatibilitat Fitxer
Decret 106/2023 d'assignació de jornades especials ampliades de la Guàrdia Urbana Fitxer
Decret 105/2023 de desestimació de recurs extraordinari de revisió Fitxer
Decret 114/2023 d'assabentat de la inscripció del conveni entre l'Ajuntament de Vic i l'Assemblea Jove de Vic Fitxer
Decret 181/2023 per a desestimar el recurs extraordinari de revisió d'un expedient de multa de trànsit Fitxer
Decret 238/2023 per aprovar l'ampliació del termini d'execució del contracte menor pel subministrament per a l'equipament de la regulació escènica i la senyal digital DMX a la Sala Negra de l'ETC Fitxer
Decret 239/2023 per aprovar l'ampliació del termini d'execució del contracte menor pel subministrament i muntatge d'una barra motoritzada a l'escenari de l'ETC Fitxer
Decret 245/2023 d'aprovació definitiva de la minuta de conveni en relació amb l'expropiació de la finca situada a la cruïlla dels carrers Sant Jordi, Canigó i Josep Deloncle (finca registral 5431) Fitxer
Decret 246/2023 per declarar, pagar i comunicar el pagament del IRPF dels servies extraordinaris reconeguts i portats a terme per la Guàrdia Urbana, amb una complementària del mes de setembre de 2022 Fitxer
Decret 247/2023 d'aprovació definitiva de la minuta de conveni en relació amb l'expropiació de la finca situada al carrer Aluders, núm. 6 (finca registral 1829) Fitxer
Decret 248/2023 de desestimació de la petició de dret d'accés a la informació pública Fitxer
Decret 290/2023 de desestimació d'al·legacions a la taxa d'ocupació de via pública Fitxer
Decret 321/2023 per estimar el recurs de reposició contra el decret de 28 de desembre de 2022 i devolució de la fiança per la reposició de paviments afectats per l'obra Fitxer
Decret 327/2023 per estimar el recurs extraordinari de revisió i arxivar l'expedient sancionador per presumpta connexió directa a la xarxa d'aigua potable Fitxer
Decret 328/2023 per aprovar la sol·licitud de la subvenció pels "Ajuts extraordinaris per ajuntaments derivats del conflicte d'Ucraïna" Fitxer