Ordre del dia del ple municipal del dilluns 1 de juliol del 2024

Tindrà lloc a les 6 de la tarda i es pot seguir via X (Twitter) amb l’etiqueta #PleVic

Ple municipal del mes de juliol.
Ple municipal del mes de juliol

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (EXP. AJT/8797/2024)

DICTÀMENS

2.- APROVAR ELS DIES FESTIUS LOCALS DE L'ANY 2025 (EXP. AJT/7747/2024)
3.- APROVAR INICIALMENT LA DESAFECTACIÓ DE L'IMMOBLE SITUAT AL CARRER SANT PERE
NÚMERO 87 (EXP. AJT/5753/2023)
4.- APROVAR LA BONIFICACIÓ DE L'ICIO PER LES OBRES DE REFORMA DE LA SEGONA PLANTA
DEL LABORATORI DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC (EXP. AJT/8074/2024)
5.- APROVAR LA BONIFICACIÓ DE L'ICIO PER LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL
TEMPLE ROMÀ (EXP. AJT/8278/2024)
6.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 5/2024 DEL PRESSUPOST DE LA XARXA DE
SERVEIS URBANS 2024 (EXP. AJT/8535/2024)
7.- APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT REGULADOR DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
MUNICIPALS DE VIC (EXP. AJT/15224/2023)
8.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL PLA D'EMERGÈNCIA EN SITUACIONS DE
SEQUERA DEL MUNICIPI DE VIC (EXP. AJT/5933/2020)
9.- APROVAR INICIALMENT EL PLA DIRECTOR ESTRATÈGIC DE RESTAURACIÓ FLUVIAL DELS
RIUS MEDER I GURRI (EXP. AJT/8619/2024)

PROPOSTES D'ACORD SENSE DICTAMINAR
ASSUMPTES D'URGÈNCIA

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ (art. 46.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d'abril):
10.- RELACIÓ DE DECRETS DEL MES ANTERIOR
11.- RELACIÓ D'ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL MES ANTERIOR

MOCIONS
12.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOMI, DE SUPORT A LA PAGESIA DE
CATALUNYA (EXP. AJT/9020/2024)

PRECS I PREGUNTES