Ordre del dia del ple municipal del dilluns 12 de desembre

Tindrà lloc a les 6 de la tarda i es pot seguir en directe a www.vic.cat o El 9 TV i via twitter amb l’etiqueta #PleVic.

Ordre del dia del ple municipal del dilluns 12 de desembre.

 

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (EXP. AJT/17289/2022)

 

DONAR COMPTE AL PLE

 

2.- PRENDRE CONEIXEMENT DE LA BAIXA DEL PSC-PSOE DE LA REGIDORA SRA. CARME TENA LAMEIRO (EXP. AJT/7984/2019)

 

3.- DONAR COMPTE DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS PÚBLICS PER L'ANY 2021 (EXP. AJT/17013/2022)

 

DICTÀMENS

 

4.- MODIFICAR LA DATA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL MES DE GENER DE 2023 (EXP. AJT/12547/2019)

 

5.- APROVAR L'INICI DE L'EXPEDIENT PER A LA CESSIÓ GRATUÏTA D'ÚS TEMPORAL DE LA PRIMERA PLANTA DE L'IMMOBLE ANOMENAT ESCOLA BRESSOL SENTFORES (EXP. AJT/16201/2022)

 

6.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA PER A L'EXERCICI 2023 (EXP. AJT/16794/2022)

 

7.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DELS SERVEIS DE CEMENTIRI, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FUNERARIS DE CARÀCTER LOCAL PER A L'EXERCICI 2023 (EXP. AJT/15656/2022)

 

8.- APROVAR LES TARIFES DE L'APARCAMENT DE LA PLAÇA MAJOR PER A L'EXERCICI 2023 (EXP. AJT/16598/2022)

 

9.- APROVAR LA BONIFICACIÓ DE L'ICIO PER LA REFORMA DEL BIOBANC DE L'EDIFICI DE LABORATORIS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC (EXP. AJT/15970/2022)

 

10.- APROVAR LA BONIFICACIÓ DE L'ICIO PER LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE LES URGÈNCIES DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC (EXP. AJT/15957/2022)

 

11.- APROVAR LA BONIFICACIÓ DE L'ICIO PER LES OBRES D'AMPLIACIÓ DEL COL·LEGI VEDRUNA-ESCORIAL AL CARRER INDÚSTRIA, 32 (EXP. AJT/16273/2022)

 

12.- APROVAR L'ACTUALITZACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA DE DESEMBRE 2022 (EXP. AJT/17063/2022)

 

13.- DONAR EL NOM DE MARIÀ SERRA I BADELL A UN CARRER DE LA CIUTAT (EXP. AJT/17014/2022)

 

14.- APROVAR LA QUARTA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI D'ACOLLIMENT DIÜRN DELS CENTRES DE DIA PER A LA GENT GRAN (EXP. AJT/14045/2022)

 

15.- APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES COMPRESES EN EL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE TECNOLOGIA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE VIC (EXP. AJT/12086/2022)

 

16.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE VIC I DE L'OFIM (INCORPORACIÓ DE NOUS LLOCS DE TREBALL I MODIFICACIÓ DE DOTACIONS) (EXP. AJT/16967/2022)

 

17.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL D'ARQUITECTE/A TÈCNIC/A I DE CAP DEL SERVEI DE PLANEJAMENT (EXP. AJT/17021/2022)

 

18.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE CAP D'UNITAT ADMINISTRATIU/IVA DE BENESTAR SOCIAL (EXP. AJT/8486/2022)

 

19.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE DETERMINATS FACTORS DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE CIUTADANIA (EXP. AJT/14631/2022)

 

20.- APROVAR LA VENDA DE LES PARTICIPACIONS SOCIALS DE LA SOCIETAT VICVERD (EXP. AJT/16262/2022)

 

21.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU PER INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA DE 99 KWN PER AUTOCONSUM CONNECTADA A LA XARXA PER DISPOSAR A LA COBERTA DE L'EDIFICI DE PROPIETAT MUNICIPAL UBICAT AL CARRER DE JOSEP MARIA PALLÀS 1 (EXP. AJT/16176/2022) 

 

22.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN PUMPTRACK A LA ZONA ESPORTIVA DE VIC, AL CARRER DELS JOCS DEL 92 (EXP. AJT/16210/2022) 

 

23.- ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE REFORMA I INCORPORACIÓ D'UN CARRIL BICI SEGREGAT AL TRAM DEL CARRER DEL PARE HUIX (CARRER DR. SALARICH - CARRER NARCÍS VERDAGUER I CALLÍS) (EXP. AJT/12294/2022)

 

24.- ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D'UN CARRIL BICI SEGREGAT PER A BICICLETES EN SENTIT CONTRARI AL DELS VEHICLES ALS CARRERS SOLEDAT I PARE HUIX (EXP. AJT/12265/2022)

 

25.- APROVAR L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VIC A LA XARXA ESPANYOLA DE CIUTATS SALUDABLES (EXP. AJT/16913/2022)

 

PROPOSTES D'ACORD SENSE DICTAMINAR

 

ASSUMPTES D'URGÈNCIA

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ (art. 46.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d'abril):

 

26.- RELACIÓ DE DECRETS DEL MES ANTERIOR

 

27.- RELACIÓ D'ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL MES ANTERIOR

 

MOCIONS

 

PRECS I PREGUNTES

 

Es podrà seguir per www.vic.cat.