Ordre del dia del ple municipal del dilluns 15 de gener del 2024

Tindrà lloc a les 6 de la tarda i es pot seguir via twitter amb l’etiqueta #PleVic

Ordre del dia del ple municipal del dilluns 15 de gener del 2024.

1.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 4 DE DESEMBRE I 27 DE DESEMBRE DE 2023.

 

DICTÀMENS

 

2.- Expedient AJT/18364/2023. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE VIC I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS (MODIFICACIÓ DE DOTACIONS DE DIFERENTS LLOCS DE TREBALL DE LA CATEGORIA D'AGENT DE GUÀRDIA URBANA).

 

3.- Expedient AJT/1174/2015. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ANY 2024 ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE VIC RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL D'HABITATGES.

 

4.- Expedient AJT/1175/2015. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D'ENCÀRREC DE GESTIÓ PELS ANYS 2024-2027 ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE VIC RELATIU A L'OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC.

 

PROPOSTES D'ACORD SENSE DICTAMINAR

 

ASSUMPTES D'URGÈNCIA

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ (art. 46.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d'abril):

 

5.- RELACIÓ DE DECRETS DEL MES ANTERIOR

 

6.- RELACIÓ D'ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL MES ANTERIOR

 

MOCIONS

 

7.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CUP VIC PER UNES POLÍTIQUES MUNICIPALS EN CLAU FEMINISTA I LGTBIQ+.

 

8.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE VECP PER DEMANAR L'ADHESIÓ A LA ILP PER A LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE GARANTIES DE FINANÇAMENT DEL SISTEMA EDUCATIU CATALÀ. PER UN MÍNIM DEL 6% DEL PIB PER A L'EDUCACIÓ.

 

9.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE VECP PER IMPULSAR ACTUACIONS PER MILLORAR LA QUALITAT DE L'AIRE I LA PROTECCIÓ DE L'ATMOSFERA A LA PLANA DE VIC.