Ordre del dia del ple municipal del dilluns 17 de juliol

Tindrà lloc a les 6 de la tarda i es pot seguir via twitter amb l’etiqueta #PleVic

Ordre del dia del ple municipal del dilluns 17 de juliol.

1.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 17 DE JUNY I 26 DE JUNY DE 2023 (EXP. AJT/10538/2023)

 

DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS D’ALCALDIA RELATIUS AL CARTIPÀS

 

2.- DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I DEL NOMENAMENT DE PORTAVEUS (EXP. AJT/9646/2023)

 

3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDIA (EXP. AJT/9646/2023)

 

4.- DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS DE L'ALCALDIA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (EXP. AJT/9646/2023)

 

5.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ESTRUCTURA DE L'ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL (EXP. AJT/9646/2023)

 

6.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE DELEGACIONS GENÈRIQUES I ESPECIALS A REGIDORS I REGIDORES (EXP. AJT/9646/2023)

 

7.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DE PRESIDENTA I VICEPRESIDENT DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I MERCATS (EXP. AJT/9646/2023)

 

8.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DE PRESIDENTA I VICEPRESIDENT DE LA XARXA DE SERVEIS URBANS (EXP. AJT/9646/2023)

 

PROPOSTES D'ACORD

 

9.- RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL (EXP. AJT/9646/2023)

 

10.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (EXP. AJT/9646/2023)

 

11.- DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS DEL PLE A L'ALCALDIA (EXP. AJT/9646/2023)

 

12.- CREACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES I DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES (EXP. AJT/9646/2023)

 

13.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/PLE/2023, DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2023 (EXP. AJT/10645/2023)

 

14.- APROVAR LES DEDICACIONS, RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ (EXP. AJT/10603/2023)

 

15.- APROVAR EL RÈGIM JURÍDIC DEL PERSONAL EVENTUAL (EXP. AJT/10603/2023)

 

Es podrà seguir per www.vic.cat