Ordre del dia del ple municipal del dilluns 2 d’octubre de 2023

• Tindrà lloc a les 6 de la tarda i es pot seguir via twitter amb l’etiqueta #PleVic

Ordre del dia del ple municipal del dilluns 2 d’octubre de 2023.

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (EXP. AJT/13443/2023)

 

 

DICTÀMENS

 

2.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/ROM/2023 DEL PRESSUPOST DE L'OFIM, FINANÇADA AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (EXP.AJT/11864/2023)

 

3.- APROVAR L'AUTORITZACIÓ DE LA CESSIÓ DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ PER LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE L'APARCAMENT SITUAT AL SUBSOL DE LA RAMBLA DE JOSEP TARRADELLAS (PÀRQUING DEL REMEI) A FAVOR DE LA SOCIETAT FARCAM AGRÍCOLA SL (AJT/6671/2023)

 

4.- ESTIMAR LES AL·LEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CARRIL BICI DE LA PLAÇA DEL MIL·LENARI, CARRER DE LA SAGRADA FAMÍLIA I AVINGUDA D'OLÍMPIA A VIC (EXP. AJT/6648/2023)

 

PROPOSTES D'ACORD SENSE DICTAMINAR

 

ASSUMPTES D'URGÈNCIA

 

PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR

 

5.- PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DEL SENYOR JOSEP LLUÍS GARCIA DOMINGO COM A REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE VIC (EXP. AJT/13486/2023)

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ (art. 46.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d'abril):

 

6.- RELACIÓ DE DECRETS DEL MES ANTERIOR

 

7.- RELACIÓ D'ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL MES ANTERIOR

 

MOCIONS

 

8.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC-AM, PSC-CP I VECP PER LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ ESPECIAL D'ESTUDI SOBRE EL MODEL DE GESTIÓ DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU DEL PATÍ VIC (EXP. AJT/13670/2023)

 

9.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE VECP PER GARANTIR ELS DRETS DE L'ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU I EL RECONEIXEMENT DELS DRETS DEL PERSONAL AUXILIAR D'EDUCACIÓ ESPECIAL (EXP. AJT/13672/2023)

 

PRECS I PREGUNTES