Ordre del dia del ple municipal del dilluns 3 de juny del 2024

Tindrà lloc a les 6 de la tarda i es pot seguir via X (Twitter) amb l’etiqueta #PleVic

Ple municipal del mes de juny.
Ple municipal del mes de juny

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

DONAR COMPTE AL PLE

2.- DONAR COMPTE AL PLE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PEL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 DE L'AJUNTAMENT DE VIC, LA XSU I L'OFIM (EXP. AJT/6655/2024)

DICTÀMENS

3.- MODIFICAR LA DATA DE LES SESSIONS DE PLE ORDINARI DELS MESOS D'AGOST I DE SETEMBRE DE 2024 (EXP. AJT/10301/2023)

4.- APROVAR LA BONIFICACIÓ DE L'ICIO PER LES OBRES DE CONDICIONAMENT D'UN LOCAL A LA RONDA FRANCESC CAMPRODON, 10, BAIXOS PER FER JUDICIS PENALS (EXP. AJT/7186/2024)

5.- APROVAR LA BONIFICACIO DE L'ICIO PER LES OBRES D'AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA CENTRE, UBICADA AL CARRER JOAN PAU II-ENTRADA PARC BALMES (EXP. AJT/6525/2024)

6.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI RELATIVA AL SERVEI DE LA PISCINA MUNICIPAL (EXP. AJT/3045/2024)

7.- APROVAR SEGUIR PRESTANT EL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA CREACIÓ, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN SERVEI ESPORTIU I DE LLEURE PER A LA PRÀCTICA DE LA NATACIÓ (EXPEDIENT AJT/6125/2024)

8.- APROVAR LA NOVA MODIFICACIÓ DE LA DELEGACIÓ AL CONSELL COMARCAL D'OSONA DE LES COMPETÈNCIES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA (EXP. AJT/5827/2024)

9.- APROVAR L'INCREMENT SALARIAL DEL 0,5% AMB EFECTES RETROACTIUS A L'1 DE GENER DE 2023 A FAVOR DE VIALNETVIC, SL PEL CONTRACTE DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA, I AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA CORRESPONENT (EXP. 4672/2024).

10.- APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA MESA GENERAL DE NEGOCACIÓ CONJUNTA (EXP. 6436/2024)

11.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 4 DEL POUM DE VIC MODIFICACIÓ MP04 DIVERSOS AJUSTOS I CORRECCIONS EN LA NORMATIVA EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (EXP. AJT/5686/2024)

12.- ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE EXECUTIU D'UN APARCAMENT PÚBLIC AL CARRER DE SANTA COLOMA DE FARNERS, 4 (EXP. AJT/16323/2023)


PROPOSTES D'ACORD SENSE DICTAMINAR

ASSUMPTES D'URGÈNCIA


CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ (art. 46.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d'abril):

13.- RELACIÓ DE DECRETS DEL MES ANTERIOR

14.- RELACIÓ D'ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL MES ANTERIOR

MOCIONS

15.- MOCIÓ PRESENTADA PER SOMI PER ACOLLIR-SE AL FRACCIONAMENT EN ELS TERMINIS QUE LI SIGUIN MÉS CONVENIENTS ALS CIUTADANS EN EL PAGAMENT DE LA TAXA DE RECOLLIDA DE RESIDUS (EXP. AJT/7667/2024)

16.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE VECP PER UNA SUSPENSIÓ POTESTATIVA DE LLICÈNCIA D'OBRES PER A PISCINES PRIVADES (EXP. AJT/7697/2024)

PRECS I PREGUNTES