Ordre del dia del ple municipal del dilluns 4 de desembre de 2023

Tindrà lloc a les 6 de la tarda i es pot seguir via twitter amb l’etiqueta #PleVic

Ordre del dia del ple municipal del dilluns 4 de desembre de 2023.

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (AJT/17004/2023)

 

 

DONAR COMPTE AL PLE

 

2.- DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PEL 3R TRIMESTRE DE 2023 DE L'AJUNTAMENT DE VIC I ORGANISMES DEPENDENTS (EXP. AJT/7291/2023)

 

3.- DONAR COMPTE DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS PÚBLICS DE L'EXERCICI 2022 (EXP. AJT/16708/2023)

 

 

DICTÀMENS

 

4.- MODIFICAR LA DATA DE LES SESSIONS DE PLE ORDINARI DELS MESOS DE GENER I ABRIL DE 2024 (EXP. AJT/10301/2023)

 

5.- APROVAR EL CANVI DE MEMBRE DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM AL CONSELL RECTOR DE LA XARXA DE SERVEIS URBANS (EXP. AJT/9718/2023)

 

6.- APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ PER A JOVES (MODALITAT DE PTT) QUE HAN FINALITZAT L'ESO SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT/DA (EXP. AJT/15979/2023)

 

7.- APROVACIÓ I SIGNATURA DEL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMISTRATIVA ENTRE L'AJUNTAMENT DE VIC I EL CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS PER A L'OFICINA TÈCNICA D'IGUALTAT DE GÈNERE I LGTBI+ I ELS SEUS SERVEIS (SIAD I SAI LGTBI+ VIC-OSONA) I AUTORITZAR LA DESPESA EN EL MARC DEL CONVENI (EXP. AJT/4919/2023)

 

8.- MODIFICAR LES INSTRUCCIONS SOBRE L'ASSIGNACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS MUNICIPALS I LA SEVA JUSTIFICACIÓ (EXP. AJT/10734/2023)

 

9.- APROVAR LA BONIFICACIÓ DE L'ICIO PER LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE CÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS A L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC (EXP. AJT/15228/2023)

 

10.- APROVAR LA BONIFICACIÓ DE L'ICIO PER LES OBRES DE REFORMA I ADEQUACIÓ DE L'ÀREA D'ARXIUS A L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC (EXP. AJT/15426/2023)

 

11.- APROVAR LA BONIFICACIÓ DE L'ICIO PER LES OBRES DE REFORMA I ADEQUACIÓ DE LA SALA MULTICONFESIONAL I EL DESPATX DE GINECOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC (EXP. AJT/14617/2023)

 

12.- APROVAR LA BONIFICACIÓ DE L'ICIO PER LES OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE L'ACCÉS AL PATI DE L'INSTITUT SANT MIQUEL DELS SANTS DE VIC (EXP. AJT/15666/2023)

 

13.- APROVAR L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI RELATIVA ALS SERVEIS DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE VIC (EXP. AJT/16168/2023)

 

14.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DE L'APARCAMENT DE LA PLAÇA MAJOR PER L'ANY 2024 (EXP. AJT/16552/2023)

 

15.- APROVAR LA TERCERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS DE LA CIUTAT DE VIC GESTIONAT PER LA SOCIETAT VICVERD SL (EXP. AJT/14983/2023)

 

16.- APROVAR L'INCREMENT SALARIAL DEL 0,5% PER L'ANY 2023 A FAVOR DE LA SOCIETAT MERCANTIL D'ECONOMIA MIXTA VIALNET, SL PEL CONTRACTE DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA, I AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA CORRESPONENT (EXP. AJT/1413/2023)

 

17.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE CESSIÓ DE DOS IMMOBLES SITUATS AL PASSEIG DE LA GENERALITAT 44-46 PER A L'AMPLIACIÓ DEL CAP EL REMEI (EXP. AJT/11088/2023)

 

18.- APROVAR L'INICI DE LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN MERCAT, PER CAUSA IMPUTABLE AL CONTRACTISTA (EXP. AJT/16341/2022)

 

19.- ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA DELS MONTCADA (EXP. AJT/10699/2022)

 

20.- AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ EN CONCEPTE D'ASSISTÈNCIA DELS MEMBRES DEL PATRONAT DE LA CIUTAT ANTIGA (EXP. AJT/13579/2023)

 

21.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE VIC I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS PER LA CREACIÓ DE TRES NOUS LLOCS DE TREBALL (EXP. AJT/14303/2023)

 

22.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE VIC I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS PER LA MODIFICACIÓ DE LLOCS DE TREBALL EXISTENTS I ACTUALITZACIÓ D'IMPORTS RETRIBUTIUS (EXP. AJT/16541/2023)

 

23.- RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR ESPECIALISTA EN TÈCNIQUES DE L'ESPECTACLE (EXP. AJT/16637/2023)

 

 

 

 

 

PROPOSTES D'ACORD SENSE DICTAMINAR

24.- APROVAR LA MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE TECNOLOGIA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE VIC (EXP. AJT/7507/2022)

 

ASSUMPTES D'URGÈNCIA

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ (art. 46.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d'abril):

 

25.- RELACIÓ DE DECRETS DEL MES ANTERIOR

 

26.- RELACIÓ D'ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL MES ANTERIOR

 

MOCIONS

 

27.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOMI PER REVISAR I REMODELAR LA XARXA VIÀRIA DE LA RONDA DE FRANCESC CAMPRODON (EXP. AJT/17172/2023)

 

PRECS I PREGUNTES

Es podrà seguir per www.vic.cat