Ordre del dia del ple municipal del dilluns 5 de febrer del 2024

Tindrà lloc a les 6 de la tarda i es pot seguir via twitter amb l’etiqueta #PleVic

Ajuntament de Vic.
Ajuntament de Vic

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

 

DONAR COMPTE AL PLE

 

2.- DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS REFERIT AL QUART TRIMESTRE DE 2023

 

3.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT REFERIT AL QUART TRIMESTRE DE 2023

 

DICTÀMENS

 

4.- APROVAR LA TERCERA PRÒRROGA DE LA SOCIETAT MIXTA VIALNETVIC SL PER LA GESTIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA

 

5.- APROVAR L'ENCÀRREC DE GESTIÓ PER LES TASQUES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, EMPRENEDORIA I INCUBACIÓ D'EMPRESES PER L'ANY 2024 A CREACCIÓ

 

6.- APROVAR LES TARIFES DEL SERVEI DEL TAXI PER A L'EXERCICI 2024

 

7.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DE L'ARTICLE 4 DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI, RELATIVA AL SERVEI DE CEMENTIRI, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FUNERARIS DE CARÀCTER LOCAL PER A L'EXERCICI 2024

 

8.- APROVAR LES TARIFES DE L'APARCAMENT UBICAT A LA BIBLIOTECA PILARIN BAYÉS PER A L'ANY 2024

 

9.- APROVAR LES TARIFES DE L'APARCAMENT DE LES RAMBLES DEL PASSEIG I DEL CARME PER L'ANY 2024

 

10.- APROVAR LA MODIFICACIÓ PROVISIONAL DE L'ORDENANÇA FISCAL 4: IMPOST DE L'INCREMENT DE VALOR DE TERRENYS DE NATURALESA URBANA  11.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA RESOLUCIÓ DEL  ONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL MERCAT MUNICIPAL

 

12.- APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D'ENCÀRREC DE GESTIÓ PELS ANYS 2024- 2027 ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE VIC RELATIU A L'OFICINA LOCAL 'HABITATGE DE VIC

 

13.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU PER A UN APARCAMENT PÚBLIC AL CARRER DE SANTA COLOMA DE FARNERS, NÚM. 4

 

14.- ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN PUMPTRACK A LA ZONA ESPORTIVA DE VIC, AL CARRER DELS JOCS DEL 92

 

PROPOSTES D'ACORD SENSE DICTAMINAR

 

ASSUMPTES D'URGÈNCIA

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ (art. 46.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d'abril):

 

15.- RELACIÓ DE DECRETS DEL MES ANTERIOR

 

16.- RELACIÓ D'ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL MES ANTERIOR

 

MOCIONS

 

17.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP PER A UNA MILLOR SENYALITZACIÓ DE LA  ROHIBICIÓ DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL EN VORERES I DETERMINADES ZONES DE LA CIUTAT