Ordre del dia del ple municipal del dilluns 6 de febrer

Tindrà lloc a les 6 de la tarda i es pot seguir en directe a www.vic.cat i via twitter amb l’etiqueta #PleVic.

Ordre del dia del ple municipal del dilluns 6 de febrer.

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (EXP. AJT/1973/2023).

DONAR COMPTE AL PLE

2.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL QUART TRIMESTRE DE 2022 (EXP. AJT/7743/2022).

3.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT DEL QUART TRIMESTRE DE 2022 (EXP.AJT/7744/2022).

4.- DONAR COMPTE DE L'AUDITORIA DE SUBVENCIONS CONCEDIDES L'ANY 2021 (EXP. AJT/11166/2022).

DICTÀMENS

5.- APROVAR L'ENCÀRREC DE GESTIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES FUNCIONS DE L'OFICINA D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR DURANT L'ANY 2023 (EXP. AJT/431/2023).

6.- APROVAR L'AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA A RASES VIC PEL SERVEI DE CONSTRUCCIÓ DE RASES, VORERES, CLAVEGUERAM I ALTRES OBRES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL QUE ES REALITZIN A LA VIA PÚBLICA, TAMBÉ L'OBRA CIVIL DELS EDIFICIS MUNICIPALS O ADSCRITS A UN SERVEI PÚBLIC PER L'ANY 2023 (EXP. AJT/4109/2022).

7.- APROVAR L'INCREMENT ADDICIONAL SALARIAL PER L'ANY 2022 I PER L'ANY 2023 A FAVOR DE LA SOCIETAT MERCANTIL D'ECONOMIA MIXTA VIALNET SL PEL CONTRACTE DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA, I AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA CORRESPONENT (EXP. AJT/1413/2023).

8.- APROVAR L'INCREMENT SALARIAL DE L'1,5% EN LA PARTIDA DE PERSONAL PER L'ANY 2022 A FAVOR DE LA SOCIETAT MERCANTIL D'ECONOMIA MIXTA MINSVIC SL, PER LA GESTIÓ DELS SERVEIS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT DE LA CIUTAT DE VIC, I FIXAR LA QUANTITAT ANUAL PEL 2023 (EXP. AJT/18567/2022).

9.- APROVAR L'EXPEDIENT D'IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS AL CARRER NOU (SEGON I TERCER TRAM) (EXP. AJT/6159/2021).

10.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 4: IMPOST INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS (EXP. AJT/628/2023).

11.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 01/PLE/2023 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2023, I LA MODIFICACIÓ PARCIAL DEL PLA D'INVERSIÓ I FINANÇAMENT DE L'AJUNTAMENT DE VIC 2023-2026 (EXP. AJT/1909/2023).

12.- APROVAR LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL MINSVIC, SL - REQUERIMENT TRÀMITS MERCANTILS (EXP. AJT/14836/2020).

13.- APROVAR LA CESSIÓ GRATUÏTA D'ÚS TEMPORAL DE LA PRIMERA PLANTA DE L'IMMOBLE ANOMENAT ESCOLA BRESSOL SENTFORES (EXP. AJT/16201/2022).

14.- APROVAR LA RELACIÓ DE LES PERSONES PROPIETÀRIES I DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER L'EXPROPIACIÓ DE LA PART DE FINCA SITUADA AL CARRER DELS ALUDERS, NÚM. 6 (EXP. AJT/1132/2023).

15.- APROVAR LA RELACIÓ DE LES PERSONES PROPIETÀRIES I DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER L'EXPROPIACIÓ DE LA PART DE FINCA SITUADA ENTRE ELS CARRERS SANT JORDI I CANIGÓ (EXP. AJT/1026/2023).

16.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM A L'ESCOLA DEL DOCTOR JOAQUIM SALARICH (EXP. AJT/1448/2023).

17.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM A L'EDIFICI DE LA GUÀRDIA URBANA (EXP. AJT/1446/2023).

18.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM COL·LECTIU A L'ESCOLA DE LA SÍNIA (EXP. AJT/1500/2023).

19.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM COL·LECTIU A L'ESCOLA VIC CENTRE (EXP. AJT/1499/2023).

20.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL PLA DIRECTOR DEL CEMENTIRI (EXP. AJT/13316/2022).

PROPOSTES D'ACORD SENSE DICTAMINAR

ASSUMPTES D'URGÈNCIA

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ (art. 46.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d'abril):

21.- RELACIÓ DE DECRETS DEL MES ANTERIOR.

22.- RELACIÓ D'ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL MES ANTERIOR.

MOCIONS

PRECS I PREGUNTES

Es podrà seguir per www.vic.cat