Ordre del dia del ple municipal del dilluns 6 de maig del 2024

Tindrà lloc a les 6 de la tarda i es pot seguir via X (Twitter) amb l’etiqueta #PleVic

Ple municipal del mes de maig.
Ple municipal del mes de maig

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (EXP. AJT/6170/2024)

DONAR COMPTE AL PLE

 

2.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 (EXP. AJT/5626/2024)

 

3.- DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2024

(EXP. AJT/5628/2024)

 

4.- DONAR COMPTE DEL DECRET PER APROVAR EL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VIC PEL 2024 (EXP. AJT/5349/2024)

 

DICTÀMENS

 

5.- INICIAR L'EXPEDIENT PER CONCEDIR EL MÈRIT DE VIGATÀ IL·LUSTRE AL SENYOR JOSEP PRATDESABA I PORTABELLA (EXP. AJT/3843/2024)

 

6.- APROVAR LA COL·LOCACIÓ D'UNA PLACA COMMEMORATIVA D'HOMENATGE AL SENYOR CARLES FURRIOLS I SOLÀ (EXP. AJT/5869/2024)

 

7.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D'ÚS DELS EQUIPAMENTS CULTURALS GESTIONATS PER L'AJUNTAMENT (EXP. AJT/13294/2023)

 

8.- ACTUALITZAR L'ORGANIGRAMA MUNICIPAL DEL DUPROCIM (EXP. AJT/7608/2021)

 

9.- APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT REGULADOR DE L'ÚS D'AERONAUS TRIPULADES PER CONTROL REMOT (DRONS) PER PART DE LA GUÀRDIA URBANA DE VIC (EXP.AJT/15629/2023)

 

10.- APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT D'ARMAMENT I ALTRES EINES DE DEFENSA DE DOTACIÓ DE LA GUÀRDIA URBANA DE VIC (EXP. AJT/15657/2023)

 

11.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA DE MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA (ART. 10. ILLES DE VIANANTS) (EXP. AJT/1933/2024)

 

12.- APROVAR L'ASSIGNACIÓ DE DEDICACIÓ PARCIAL A UN REGIDOR (EXP. AJT/10603/2023)

 

13.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE VIC I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS (INCORPORACIÓ DE DOS NOUS LLOCS DE TREBALL) (EXP. AJT/5836/2024)

 

14.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE VIC I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS (EXP. AJT/5814/2024)

 

15.- APROVAR LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT 1/PLE/2024 I 2/ROM/2024 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2024, I APROVAR LA MODIFICACIÓ PARCIAL DEL PLA D'INVERSIÓ I FINANÇAMENT DE L'AJUNTAMENT DE VIC 2024-2027 (EXP. AJT/5965/2024)

 

16.- APROVAR LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA FRANCESC MORAGAS I UN TRAM DEL CARRER PARE HUIX (EXP. AJT/11522/2023)

 

17.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA DELEGACIÓ AL CONSELL COMARCAL D'OSONA DE LES COMPETÈNCIES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA CORRESPONENT A LA FASE 2 (EXP. AJT/5827/2024)

 

18.- APROVAR LA RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT EN L'EXPEDIENT AJT/16341/2022 CONTRA L'ACORD DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 5 DE FEBRER DE 2024 EN RELACIÓ A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN MERCAT (EXP. AJT/16341/2022)

 

19.- APROVAR L'INVENTARI CONSOLIDAT DE L'AJUNTAMENT DE VIC I L'ORGANISME AUTÒNOM XARXA DE SERVEIS URBANS A 31/12/2023 (EXP. AJT/4185/2024)

 

20.- APROVAR PROVISIONALMENT, TAL COM FOU APROVADA INICIALMENT, LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 3 DEL POUM DE VIC: AJUST DELS ESPAIS LLIURES I ELS EQUIPAMENTS DEL POLÍGON INDUSTRIAL EL BRUGUER EXP. AJT/14480/2022)

 

21.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 4 DEL POUM DE VIC: DIVERSOS AJUSTOS I CORRECCIONS EN LA NORMATIVA I EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (EXP. AJT/5686/2024)

 

PROPOSTES D'ACORD SENSE DICTAMINAR

 

ASSUMPTES D'URGÈNCIA

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ (art. 46.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d'abril):

 

22.- RELACIÓ DE DECRETS DEL MES ANTERIOR

 

23.- RELACIÓ D'ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL MES ANTERIOR

 

MOCIONS

 

24.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC VIC-CP PER DEFENSAR LA NECESSITAT D’UN NOU CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA A LA CIUTAT DE VIC (EXP. AJT/6293/2024)

 

25.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOM IDENTITARIS PER TAL DE RESTAURAR LA CAPELLA DE SANT MIQUEL XIC (EXP. AJT/6196/2024)

 

26.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL VECP PER SOL·LICITAR UN TERCER CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA A LA CIUTAT I A FAVOR DEL MANTENIMENT DEL CAP VIC NORD AL

BARRI DELS CAPUTXINS (EXP. AJT/6238/2024)

 

PRECS I PREGUNTES