Ordre del dia del ple municipal del dilluns 6 de març

Tindrà lloc a les 6 de la tarda i es pot seguir en directe a www.vic.cat i via twitter amb l’etiqueta #PleVic.

Ordre del dia del ple municipal del dilluns 6 de març.

 

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (EXP. AJT/3650/2023).

 

DONAR COMPTE AL PLE

 

2.- DONAR COMPTE DE LA MEMÒRIA DEL SÍNDIC DE GREUGES MUNICIPAL CORRESPONENT A L’ANY 2022.

 

3.- DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE VIC I L'OFIM CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2022 (AVANÇ DE LIQUIDACIÓ).

 

4.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2022 DE L'AJUNTAMENT DE VIC I L'OFIM.

 

5.- DONAR COMPTE DEL RESULTAT DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA DE L'EXERCICI 2022.

 

DICTÀMENS

 

6.- MODIFICAR LA DATA DE LES SESSIONS DE PLE ORDINARI DELS MESOS D'ABRIL I DE MAIG 

DE 2023.

 

7.- APROVAR LES FACTURES RELACIONADES AL COMPTE 413 DE LA LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2022 DE L'AJUNTAMENT DE VIC I APROVAR LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT 1/ROM413/2023 I 1/ROM/2023 (EXP. AJT/1916/2023).

 

8.- APROVAR LES FACTURES RELACIONADES AL COMPTE 413 DE LA LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2022 DE L'OFIM I APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/ROM413/2023 (EXP. AJT/3406/2023).

 

9.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/ROM/2023, DE SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (EXP. AJT/3274/2023).

 

10.- APROVAR EL RECONEIXEMENT DEL DRET D'INDEMNITZACIÓ COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SUSPENSIÓ DE LES OBRES DE LA BIBLIOTECA DE VIC DURANT EL PERÍODE DEL 16/3/2020 AL 9/4/2020 (EXP. AJT/4377/2020).

 

11.- APROVAR L'ENCÀRREC DE GESTIÓ PER TASQUES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, EMPRENEDORIA I INCUBACIÓ D'EMPRESES A CREACCIÓ, AGÈNCIA D'EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT PER L'ANY 2023 (EXP. AJT/1714/2023).

 

12.- APROVAR LA REVISIÓ DE LES TARIFES DE L'APARCAMENT DE LA RBLA. DEL PASSEIG I LA RBLA. DEL CARME PER L'ANY 2023 (EXP. AJT/2346/2023).

 

13.- APROVAR L'ALIENACIÓ DIRECTA DE LA FINCA REGISTRAL MUNICIPAL 21083 (DEPARTAMENT 2B-PLANTA BAIXA LOCAL) QUE FORMA PART DE LA CASA MORETA, SITUADA AL CARRER DE SANT MIQUEL DELS SANTS, NÚM. 12 (EXP. AJT/16159/2022).

 

14.- APROVAR L'ENCOMANA DE GESTIÓ A LA FUNDACIÓ PRIVADA EDUCACIÓ I ART PER LA GESTIÓ DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE VIC AMB LA TARIFACIÓ SOCIAL CORRESPONENT, L'ESPAI FAMILIAR AMB LA TARIFACIÓ SOCIAL CORRESPONENT, LA FARINERA, CENTRE D'ARTS VISUALS, EL PROGRAMA DE MEDI OBERT, I ELS CASALS D'ESTIU MUNICIPALS PER L'ANY 2023 (EXP. AJT/3423/2023).

 

15.- APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VIC I LA FUNDACIÓ HOSPITAL DE LA SANTA CREU PER LA GESTIÓ DELS PISOS DOTACIONALS DE GENT GRAN (EXP. AJT/3894/2019).

 

16.- APROVAR L'ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE CESSIÓ DE LA GESTIÓ D'ÚS DE 4 HABITATGES PROPIETAT DE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA A L'AJUNTAMENT DE VIC (EXP. AJT/1930/2015).

 

17.- APROVACIÓ INICIAL DE LA DESAFECTACIÓ D'UN TRAM DEL CAMÍ PÚBLIC CAMÍ DEL MERCÉ (EXP. AJT/1380/2023).

 

18.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE EXECUTIU PER UNA INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA DE 99 KWN PER AUTOCONSUM CONNECTADA A LA XARXA A LA COBERTA DE L'EDIFICI DE PROPIETAT MUNICIPAL UBICAT AL CARRER DE JOSEP MARIA PALLÀS 1 (EXP. AJT/16176/2022).

 

19.- APROVAR L'ESTRATÈGIA DE MOBILITAT ALS POLÍGONS DE GURB I DE VIC (EXP.AJT/3236/2023).

 

PROPOSTES D'ACORD SENSE DICTAMINAR

 

ASSUMPTES D'URGÈNCIA

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ (art. 46.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d'abril):

 

21.- RELACIÓ DE DECRETS DEL MES ANTERIOR.

 

22.- RELACIÓ D'ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL MES ANTERIOR.

 

MOCIONS

 

22.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA PER LA COL·LABORACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VIC AMB EL CONSELL DE LA REPÚBLICA (EXP. AJT/3812/2023).

 

PRECS I PREGUNTES

 

Es podrà seguir per www.vic.cat