Ordre del dia del ple municipal del dilluns 6 de novembre de 2023

Tindrà lloc a les 6 de la tarda i es pot seguir via twitter amb l’etiqueta #PleVic

Ordre del dia del ple municipal del dilluns 6 de novembre de 2023.

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (EXP. AJT/15360/2023).

 

2.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL SENYOR ALBERT PALOU VILAR COM A REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE VIC PEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAACORD MUNICIPAL.

 

 

DONAR COMPTE AL PLE

 

3.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE CONTROL PERMANENT PLANIFICABLE OBLIGATORI: COMPTE 413 PER L'EXERCICI 2022 (EXP. AJT/14000/2023)

 

4.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE CONTROL PERMANENT PLANIFICABLE OBLIGATORI: AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA EN MATÈRIA DE MOROSITAT PER L'ANY 2022 (EXP. AJT/13574/2023)

 

5.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE CONTROL PERMANENT PLANIFICABLE OBLIGATORI: AUDITORIA DEL REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES PER L'EXERCICI 2022 (AJUNTAMENT) (EXP. AJT/14508/2023)

 

6.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE CONTROL PERMANENT PLANIFICABLE OBLIGATORI: AUDITORIA DEL REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES PER L'EXERCICI 2022 (OFIM) (EXP.AJT/14511/2023)

 

7.- DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER (PACF) PER L'EXERCICI 2024 (EXP. AJT/14399/2023)

 

8.- DONAR COMPTE DEL PERÍODE DE MOROSITAT DEL TERCER TRIMESTRE DE 2023 (EXP. AJT/3604/2023)

 

9.- DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENTS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2023 (EXP. AJT/3601/2023)

 

 

DICTÀMENS

 

10.- APROVAR EL NOMENAMENT DEL SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES DE VIC PER UN PERÍODE DE CINC ANYS MÉS (EXP. AJT/15148/2023)

 

11.- APROVAR LA CESSIÓ DE DOS IMMOBLES SITUATS AL PASSEIG DE LA GENERALITAT 44-46 PER A L'AMPLIACIÓ DEL CAP EL REMEI (EXP. AJT/11088/2023)

12.- APROVAR LA BONIFICACIO DE L'ICIO SOL·LICITADA PER LA LLIBRERIA MUNTANYA DE  LLIBRES PER LES OBRES D'ADEQUACIÓ D'UN LOCAL AL CARRER JACINT VERDAGUER, 24 BX (EXP. AJT/4243/2023)

 

13.- APROVAR EL NOMENAMENT D'AUDITORS VOLUNTARIS A LA SOCIETAT IMPULSVIC SLU PER L'EXERCICI 2023 (EXP. AJT/14761/2019)

 

14.- APROVAR L'ANUL·LACIÓ DE LA LICITACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES COMPRESES EN EL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE TECNOLOGIA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE VIC (EXP. AJT/12086/2022)

 

15.- APROVAR LA MODIFICACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS 2024 (EXP. AJT/13552/2023)

 

16.- APROVAR EL PRESSUPOST GENERAL PER L'ANY 2024 I LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE VIC I ORGANISMES DEPENDENTS (EXP. AJT/14551/2023)

 

PROPOSTES D'ACORD SENSE DICTAMINAR

 

ASSUMPTES D'URGÈNCIA

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ (art. 46.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d'abril):

 

17.- RELACIÓ DE DECRETS DEL MES ANTERIOR

 

18.- RELACIÓ D'ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL MES ANTERIOR

 

MOCIONS

 

19.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC-AM, CUP VIC I VECP PER LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ ESPECIAL D'ESTUDI SOBRE EL MODEL DE GESTIÓ DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU DEL PATÍ VIC (EXP. AJT/15479/2023)

 

20.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CUP VIC DE SUPORT A PALESTINA I CONDEMNA DE LES ACCIONS D'ISRAEL (EXP. AJT/15483/2023)

 

21.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CUP VIC SOBRE LA INTERMODALITAT ENTRE EL TRANSPORT PÚBLIC I ELS PATINETS I MONICICLES ELÈCTRICS ARRAN DE LA SEVA PROHIBICIÓ INDEFINIDA AL TRANSPORT PÚBLIC (EXP. AJT/15484/2023)

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

Es podrà seguir per www.vic.cat