Ordre del dia del ple municipal del dimarts 12 de setembre

Tindrà lloc a les 6 de la tarda i es pot seguir via twitter amb l’etiqueta #PleVic

Ordre del dia del ple municipal del dimarts 12 de setembre.

1.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE PLE DE 17 DE JULIOL I 25 DE JULIOL DE 2023 (EXP. AJT/10538/2023)

 

DONAR COMPTE

 

2.- DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2023 (EXP. AJT/3601/2023)

 

3.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2023 (EXP. AJT/3604/2023)

 

4.- DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE VIC, OFIM I XSU REFERENT AL PRIMER I SEGON TRIMESTRE DE 2023 (EXP. AJT/7291/2023)

 

5.- DONAR COMPTE DE LES JUSTIFICACIONS DELS GRUPS MUNICIPALS A DATA 16/6/2023 (EXP. AJT/2679/2023)

 

DICTÀMENS

 

6.- NOMENAR REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ A LA FUNDACIÓ ALBIR (EXP.AJT/9718/2023)

 

7.- NOMENAR REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A LA SOCIETAT CREACCIÓ, AGÈNCIA D'EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL (EXP. AJT/9718/2023)

 

8.- NOMENAR REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ A LA FUNDACIÓ L'ATLÀNTIDA (EXP. AJT/9718/2023)

 

9.- NOMENAR REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ A LA FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITÀRIA BALMES (EXP. AJT/9718/2023)

 

10.- NOMENAR REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A L'ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I MERCATS DE VIC (OFIM) (EXP. AJT/9718/2023)

 

11.- NOMENAR REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A L'ORGANISME AUTÒNOM LOCAL XARXA DE SERVEIS URBANS (EXP. AJT/9718/2023)

 

12.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 5/PLE/2023 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2023 (EXP. AJT/11863/2023)

 

13.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 5/ROM/2023 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2023 FINANÇADA AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (EXP. AJT/12427/2023)

 

14.- APROVAR L'AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA A RASES VIC PEL SERVEI DE CONSTRUCCIÓ DE RASES, VORERES, CLAVEGUERAM I ALTRES OBRES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL QUE ES REALITZIN A LA VIA PÚBLICA I L'OBRA CIVIL DELS EDIFICIS MUNICIPALS (EXP. AJT/4109/2022)

 

15.- DONAR PER VÀLIDES LES ACTUACIONS PRACTICADES PER A L'ALIENACIÓ DE LA PARCEL·LA SOBRERA SITUADA EN FRONT DEL CARRER DE FRANCESC MARIA MASFERRER, CRUÏLLA CARRER DE MONTSERRAT NÚM. 2 (EXP. AJT/5622/2021)

 

16.- NOMENAR NOUS CONSELLERS DE LA SOCIETAT MUNICIPAL IMPULSVIC SLU (EXP. AJT/9511/2019)

 

 

PROPOSTES D'ACORD SENSE DICTAMINAR

 

ASSUMPTES D'URGÈNCIA

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ (art. 46.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d'abril):

 

17.- RELACIÓ DE DECRETS DEL MES ANTERIOR

18.- RELACIÓ D'ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL MES ANTERIOR

 

MOCIONS

 

19.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM PER LA MILLORA I LA INCLUSIÓ DELS PARCS INFANTILS A VIC (EXP. AJT/12607/2023)

 

20.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CUP VIC, DE SUPORT ALS INDEPENDENTISTES DETINGUTS PER PROTESTAR CONTRA "LA VUELTA" I PER  L'ALLIBERAMENT NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS (EXP. AJT/12608/2023)

 

21.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE SOMI, DE SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA PLATAFORMA DE LA DEFENSA DE LA RUMBA CATALANA PERQUÈ LA UNESCO LA RECONEGUI COM A PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA HUMANITAT (EXP.AJT/12648/2023)

 

PRECS I PREGUNTES

 

Es podrà seguir per www.vic.cat