Ordre del dia del ple municipal del dimarts 2 d'abril del 2024

Tindrà lloc a les 6 de la tarda i es podrà seguir via twitter amb l’etiqueta #PleVic i es podrà seguir en directe a www.vic.cat

Sala de plens de l'Ajuntament de Vic.
Sala de plens de l'Ajuntament de Vic

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (EXP. AJT/4573/2024) 

 

DONAR COMPTE AL PLE 

2.- DONAR COMPTE DE LA MEMÒRIA DEL SÍNDIC DE GREUGES MUNICIPAL CORRESPONENT A L’ANY 2023 (EXP. AJT/4369/2024) 

3.- DONAR COMPTE DE LA TRAMESA D’INFORMACIÓ REFERENT ALS MARCS PRESSUPOSTARIS A MITJÀ TERMINI 2025-2027 (EXP. AJT/4270/2024) 

4.- DONAR COMPTE DE L’INFORME RESUM DEL CONTROL INTERN 2023 I PRESENTACIÓ A L’IGAE (EXP. AJT/4511/2024) 

5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME EFECTUAT PER LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VIC RELATIU A L’ENCOMANA DE GESTIÓ PER LA IMPLANTACIÓ D’UN MODEL INTEGRAT D’ATENCIÓ I GESTIÓ EN MATÈRIA D’HABITATGE 2023 (EXP. AJT/10266/2015) 

 

DICTÀMENS 

6.- INICIAR L’EXPEDIENT PER CONCEDIR EL MÈRIT DE VIGATÀ IL·LUSTRE AL SENYOR JOSEP PRATDESABA I PORTABELLA (EXP. AJT/3843/2024) 

7.- DELEGAR A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS (EXP. AJT/9646/2023) 

8.- APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ PEL DESENVOLUPAMENT DE LES FUNCIONS DE L’OFICINA D’INFORMACIÓ I APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR (EXP. AJT/3567/2024) 

9.- APROVAR LA BONIFICACIÓ DE L’ICIO PER LES OBRES DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L’EDIFICI DEL CASINO (EXP. AJT/3648/2024) 

10.- APROVAR LA BONIFICACIÓ DE L’ICIO PER LES OBRES DE REDISTRIBUCIÓ PARCIAL DE LA NAU DEL CARRER SANT JORDI, 59 PER ÚS ADMINISTRATIU I D’ESPAIS DE RECERCA (EXP. AJT/4256/2024) 

11.- APROVAR LA PLURIANUALITAT DE LA DESPESA REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ I REFORMA DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DE CLIMA I XARXA DE DADES DE L’ORGANISME AUTÒNOM XARXA DE SERVEIS URBANS DE VIC (EXP. AJT/4087/2024) 

12.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2024, DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENTS DE CRÈDIT, DEL PRESSUPOST DE LA XARXA DE SERVEIS URBANS DE VIC DE L’EXERCICI 2024 (EXP. AJT/4089/2024) 

13.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI RELATIVA AL SERVEI DE LA PISCINA MUNICIPAL (EXP. AJT/3045/2024) 

14.- APROVAR DEFINITIVAMENT LA CESSIÓ GRATUÏTA DE DOMINI DE DOS IMMOBLES SITUATS AL PASSEIG DE LA GENERALITAT 44-46 PER A L’AMPLIACIÓ DEL CAP EL REMEI (EXP. AJT/11088/2023) 

15.- APROVAR LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS I DRETS PERTANYENTS A L’AJUNTAMENT DE VIC A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2023 (EXP. AJT/4180/2024) 

16.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE VIC I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS (INCORPORACIÓ DE DOS LLOCS DE TREBALL) (EXP. AJT/4382/2024) 

17.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LES FUNCIONS I LA VALORACIÓ DE DETERMINATS LLOCS DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE VIC I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS (EXP. AJT/4404/2024) 

18.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE DETERMINATS FACTORS DELS LLOCS DE TREBALL D’ADMINISTRARIU/IVA D’INFORMACIÓ GENERAL I TURISME I D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE TURISME (EXP. AJT/4416/2024) 

19.- APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI DE 2023 D’IMPULSVIC (EXP. AJT/14761/2019) 

20.- APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VIC I LA FUNDACIÓ PRIVADA SANTA CREU RELATIVA A LA GESTIÓ DELS 63 PISOS D’HPO (EXP. AJT/3894/2019) 

 

PROPOSTES D’ACORD SENSE DICTAMINAR 

21.- APROVAR L’ENCOMANA DE GESTIÓ A LA FUNDACIÓ PRIVADA EDUCACIÓ I ART (FEDUART) PER LA GESTIÓ DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE VIC (EBMV) AMB LA TARIFICACIÓ SOCIAL CORRESPONENT, L’ESPAI FAMILIAR (EF) AMB LA TARIFICACIÓ SOCIAL CORRESPONENT, LA FARINERA, CENTRE D’ARTS VISUALS, EL PROGRAMA DE MEDI OBERT, I ELS CASALS D’ESTIU MUNICIPALS PER L’ANY 2024 (EXP. AJT/731/2024) 

 

ASSUMPTES D’URGÈNCIA 

 

CONTROLS DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ (art. 46.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril): 

22.- RELACIÓ DE DECRETS DEL MES ANTERIOR 

23.- RELACIÓ D’ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL MES ANTERIOR 

 

MOCIONS 

24.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CUP VIC SOBRE LA CONSIDERACIÓ D’UN NOU VIAL PER A LA MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT EN LA REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PUIG DELS JUEUS (EXP. AJT/4742/2024) 

25.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOMI A FAVOR DEL TRASPÀS EFECTIU I INTEGRAL DE LES COMPETÈNCIES SOBRE IMMIGRACIÓ DEL GOBIERNO D’ESPANYA A LA GENERALITAT (EXP. AJT/4739/2024) 

 

PRECS I PREGUNTES