Ordre del dia del ple municipal del dimarts 25 de juliol

Tindrà lloc a les 8 del vespre i es pot seguir via twitter amb l’etiqueta #PleVic

Ordre del dia del ple municipal del dimarts 25 de juliol.

DONAR COMPTE

 

1.- DONAR COMPTE DE L'ACTUALITZACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ DE LA COMPROVACIÓ MATERIAL DE LA INVERSIÓ (EXP. AJT/9574/2023)

 

DICTÀMENS

 

2.- NOMENAR REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ AL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE LA SANTA CREU (EXP. AJT/9718/2023)

 

3.- NOMENAR REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ AL PATRONAT D'ESTUDIS OSONENCS (EXP. AJT/9718/2023)

 

4.- NOMENAR REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ AL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE MÈDIC PSICOPEDAGÒGIC D'OSONA (EXP. AJT/9718/2023)

 

5.- NOMENAR REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ AL CONSORCI DEL TER (EXP. AJT/9718/2023)

 

6.- NOMENAR REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ ALS CONSELLS ESCOLARS (EXP. AJT/9718/2023)

 

7.- NOMENAR REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ A L'ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI LOCALRET (EXP. AJT/9718/2023)

 

8.- NOMENAR REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ AL CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS (EXP. AJT/9718/2023)

 

9.- NOMENAR REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ AL CONSELL ESPORTIU D'OSONA (EXP. AJT/9718/2023)

 

10.- NOMENAR REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ A L'EMPRESA DEPURADORES D'OSONA (EXP. AJT/9718/2023)

 

11.- NOMENAR REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ AL CONSORCI PER LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (EXP. AJT/9718/2023)

 

12.- NOMENAR REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ AL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ SANT TOMÀS (EXP. AJT/9718/2023)

13.- NOMENAR REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ A L'ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS (EXP. AJT/9718/2023)

 

14.- NOMENAR REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ A L'ASSOCIACIÓ XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT (EXP. AJT/9718/2023)

 

15.- NOMENAR REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ D'OSONA TURISME (EXP. AJT/9718/2023)

 

16.- NOMENAR REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ AL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA COL·LEGI SANT MIQUEL DELS SANTS (EXP. AJT/9718/2023)

 

17.- NOMENAR REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ A L'AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL FONT FREDA (EXP. AJT/9718/2023)

 

18.- NOMENAR REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ (AMTU) (EXP. AJT/9718/2023)

 

19.- NOMENAR REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ A L'ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC (EXP. AJT/9718/2023)

 

20.- NOMENAR REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A LA JUNTA GENERAL I AL CONSELL TÈCNIC ASSESSOR DE SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SL (EXP.AJT/9718/2023)

 

21.- APROVAR ELS DIES FESTIUS LOCALS DE L'ANY 2024 (EXP. AJT/10384/2023)

 

22.- APROVAR LA BONIFICACIÓ DE L'ICIO PER OBRES D'AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA CENTRE (EXP. AJT/9777/2023)

 

23.- APROVAR LA BONIFICACIÓ DE L'ICIO PER OBRES DE REPARACIÓ DE DEGOTERS A LA ZONA DE L'ASCENSOR I LA SALA DE LES CALDERES DE L'INSTITUT LA PLANA (EXP. AJT/10874/2023)

 

24.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2023 EN RELACIÓ A LA BASE 48 (EXP. AJT/10762/2023)

 

25.- DONAR CONTINUÏTAT AL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL DESPLEGAMENT DEL PLA EDUCATIU D'ENTORN DE VIC (EXP. AJT/10878/2023)

 

26.- RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA D'EMERGÈNCIA EN SITUACIONS DE SEQUERA (EXP. AJT/5933/2020)

 

 

PROPOSTES D'ACORD SENSE DICTAMINAR

 

ASSUMPTES D'URGÈNCIA

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ (art. 46.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d'abril):

 

27.- RELACIÓ DE DECRETS DEL MES ANTERIOR

28.- RELACIÓ D'ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL MES ANTERIOR

 

MOCIONS

 

29.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOMI PER REGULAR L'ÚS DE BICICLETES, PATINETS ELÈCTRICS I ALTRES VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL (EXP. AJT/11071/2023)

 

30.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE VECP EN DEFENSA DE LA LLENGUA DAVANT DELS ATACS I LA CENSURA DE L'EXTREMA DRETA (EXP. AJT/11092/2023)

 

 

Es podrà seguir per www.vic.cat