Vic nomena els representats públics de les fundacions i corporacions de la ciutat

El consistori va aprovar per unanimitat la millora dels parcs infantils per fer-los més inclusius

Vic nomena els representats públics de les fundacions i corporacions de la ciutat.

 

En el ple del mes de setembre de l'Ajuntament de Vic es van definir els representants públics de les fundacions i corporacions de la ciutat. En aquest sentit, els grups municipals van exposar les seves visions dels respectius nomenaments.

 

La regidora d'ERC, Maria Balasch, va exposar que votarien en contra d'alguns nomenaments, no en contra de la persona, sinó en contra de com s'han gestionat. "Nosaltres no ho faríem d'aquesta manera, per exemple, el segon grup més votat només té una representació, no és equitatiu, així que allà on no siguem representants votarem en contra".

 

Balasch va afegir: "L'alcalde m'ha dit que és un tema de pactes, però no són públics els pactes, per tant, no sabem que s'ha pactat ni amb Ara Vic, ni amb els Socialistes. Demanaríem transparència amb nosaltres i sobretot amb la ciutadania".

 

El regidor de la CUP, Quim Soler, va explicar que votarien en contra a tots els nomenaments perquè no se'ls hi havia donat cap càrrec. "La CUP no està a cap òrgan de representació, és més, ni tan sols se'ns han ofert. Ens sembla que el tercer grup més votat del consistori li pertocaria, més enllà dels vostres pactes, que no coneixem".

 

El regidor de Som Identitaris, Josep Anglada, va exposar: "No sabem en quins criteris s'han triat aquests representants. No s'han fet les coses ben fetes. Veiem que el menys votat té un càrrec i nosaltres no".

 

El regidor de Vic En Comú Podem, Arnau Martí, va explicar que votarien a favor a tots els nomenaments, "hi siguem o no. Hem estat a diversos organismes en El passat i se'ns ha fet una proposta ara i agraïm i acceptem".

 

L'alcalde, Albert Castells, va recordar que en la majoria d'organismes la diversitat de regidors es veu representada. A nous organismes com la Xarxa de Serveis Urbans hi som tots els grups municipals representats, en canvi, hi ha patronats que només hi ha un representant- "He designat un criteri per prendre una decisió a fi de trobar una bona opció per la ciutat, i que ens sembla que pugui aportar més a la ciutat".

 

La regidora d'ERC, Maria Balasch, va replicar que havien demanat a l'alcalde que fes públic els pactes.

 

En la mateixa línia el regidor de Som Identitaris, Josep Anglada va afegir que ell només era coneixedor del pacte amb Ara Vic, tot i que es podia intuir un segon pacte encobert amb els Socialistes.

L'alcalde, Albert Castells, va remarcar que ja ha contestat diverses vegades, "hem fet un pacte de governança, serà en moment com l'aprovació el pressupost o decisions de ciutat com el nou model del Patí Vic o el Mercat Municipal que ens haurem de posar d'acord tots els grups polítics. Amb el partit Socialista hem posat per davant la ciutat, no fem política de bloqueig."

 

Amb els vots en contra d'ERC i la CUP es va aprovar nomenar l'alcalde Albert Castells com a representant de la corporació a la fundació albir.

 

Amb els vots en contra de la CUP i Som Identitaris es va aprovar nomenar la regidora Bet Piella Pons, la regidora Débora Villena Velasco i el regidor Josep Lluís Garcia Domingo, representants de la corporació a la societat Creacció, Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL.

 

Amb els vots en contra d'ERC, la CUP i Som Identitaris es va aprovar nomenar el regidor Josep Pou Regidor com a representant de la corporació a la Fundació l'Atlàntida.

 

Amb els vots en contra d'ERC, la CUP i Som Identitaris es va aprovar nomenar la regidora Elisenda Carrera Comerma, el regidor Josep Pou Regidor i el regidor Arnau Martí Danés els representants de la corporació a la Fundació Privada Universitària Balmes.

 

Per unanimitat del ple es van aprovar els representants de la corporació a l'Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic (OFIM), com a membres del Consell Rector de l'OFIM, el regidor, Guillem Membrives Barniol, la regidora Núria Homs Molist, la regidora Anna Alemany Pratdesaba, la regidora Maria Balasch Pla, la regidora Susana Vives Reverter, la regidora Elisenda Carrera Comerma, la regidora Débora Villena Velasco, el regidor Josep Anglada Rius, el regidor Arnau Martí Danés.

 

I designar com a membres del Consell Rector de l'OFIM provinents de diferents sectors socioeconòmics el senyor, Antoni Deseuras Gallifa, el senyor Roger Noguer Soy, la senyora Núria Macià Casanovas, el senyor Raimon Casals Guàrdia i la senyora Eva Torrents Pujadas.

 

En aquest sentit, el regidor de la CUP, Quim Soler, va exposar que en aquesta corporació com a òrgan de representació de membres provinent de la societat civil tampoc se'ls havia demanat opinió.

 

L'alcalde va explicar que encara queden places vacants i que un cop posat en marxa l'organisme serà el moment de debatre.

 

Per unanimitat del ple es van aprovar els representants de la corporació a l'Organisme Autònom Local Xarxa de Serveis Urbans, i els nous consellers de la societat municipal Impulsvic SLU, la regidora Bet Piella Pons, el regidor Josep Lluís Garcia Domingo, la regidora Carla Dinarès Ayats, la regidora Elisenda Carrera Comerma, la regidora Débora Villena Velasco, el regidor Josep Anglada Rius, i el regidor Arnau Martí Danés.

 

Modificacions de crèdit

Amb els vots en contra d’ERC i la CUP es va  aprovar la modificació de crèdits 5/ple/2023 del pressupost municipal de l'exercici 2023 i la modificació de crèdits 5/rom/2023 del pressupost municipal de 2023 finançada amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

 

En aquest sentit la regidora d'Economia, Núria Homs, va explicar que la modificació de crèdit és moure diners d'una partida a una altra per ajustar costos, sense increment ni modificació de pressupost. També s'agafaran diners de romanents.

 

Homs va detallar que es destinaran una part dels diners a la Xarxa de Serveis Urbans, que es va constituir el mes de maig i que s'ha de continuar dotant. També a reparar desperfectes de l'esclafit que va patir la ciutat a finals de juny, i a dotar l'Atlàntida de diners per tal de poder fer front a les factures de subministraments que han pujat molt.

 

La regidora va afegir que es farà una modificació del PAIF per moure unes despeses perquè les obres de la rambla dels Montcada es començaran a executar més tard i s'avancen les obres de l'avinguda Olímpia. A més a més, es farà una amortització de préstec, que farà guanyar un milió i mig d'euros anuals a l'ajuntament.

 

El regidor d'ERC Josep Lluis Garcia, va remarcar que els sorprèn la falta de previsió de l'Atlàntida, "anem omplint partides a l'Atlàntida. És un forat negre". A més a més, va afegir que els sorprenia els danys que havia provocat l'esclafit, per un valor de 97.000 euros.

 

El regidor de la CUP, Quim Soler, va remarcar que des del grup municipal no comparteixen la decisió d'amortitzar crèdit quan es podrien destinar aquests diners a despeses socials.

 

En la mateixa línia el regidor del PSC, Josep Pou, va exposar que s'hauria de fer una balança entre els préstecs i destinar els diners a altres tasques.

 

El regidor de Vic En Comú Podem, Arnau Martí, va afegir: "entenem que la modificació està justificada, però potser manca una mica més de previsió, però pel que fa a la xarxa s'entén que és un moment d'arrancada i hi ha certs ajustos que s'han d'acabar de fer".

 

Més punts aprovats

Amb els vots en contra de la CUP i l'abstenció d'ERC i el PSC es va aprovar l'autorització i disposició de la despesa a rases vic pel servei de construcció de rases, voreres, clavegueram i altres obres de competència municipal que es realitzin a la via pública i l'obra civil dels edificis municipals.

 

La regidora Núria Homs, va destacar que Rases Vic està en liquidació, però s'ha de continuar fent la feina i, per tant, es necessiten els diners per continuar fent els treballs de millora a la ciutat.

 

En aquest sentit, el regidor d'ERC Josep Lluís Garcia, va dir "anem enrere amb la clausura de les mixtes"

 

El regidor del PSC, Josep Pou, va remarcar que veien poc justificable tants retards.

 

Amb els vots en contra de la CUP, es va aprovar donar per vàlides les actuacions practicades per a l'alienació de la parcel·la sobrera situada en enfront del carrer de Francesc Maria Masferrer, cruïlla, carrer de Montserrat núm. 2.

 

La regidora d'Urbanisme Ester Coma, va destacar que forma part del desplegament del POUM i que és una parcel·la sobrera de 124 m de l'Ajuntament que és susceptible de fer aprofitament i que, per tant, es passa a vendre. "L'actuació d'alineació de la parcel·la permetrà convertir la cantonada en una nova cantonada d'illa, ara és una mitgera", va afegir la regidora.

 

La regidora de la CUP, Carla Dinarès, va explicar que l'any 2021 l'arquitecta municipal va fer un informe de valor de la parcel·la que pujava als 193.000 euros, i que ara està valorada en 90.000 euros. "Es ven a menys de la meitat, i no ho veiem clar".

 

La regidora d'Urbanisme, va especificar que la valoració inicial es va fer amb uns preus de mercat de construcció diferents, i que la revalorització de la parcel·la especifica que no és aprofitable com a habitatge i que, per tant, el seu valor baixa.

 

Més parcs inclusius

 

Per unanimitat del ple es va aprovar la moció presentada pel grup municipal d'ERC-AM per la millora i la inclusió dels parcs infantils a Vic.

 

"L’article 7 de la Declaració dels Drets de l’Infant afirma que “el nen ha de gaudir plenament de jocs i esbarjos, els quals hauran d’estar orientats a les finalitats perseguides per l’educació; la societat i les autoritats publiques s’esforçaran a promoure la satisfacció d’aquest dret”

 

Els parcs infantils formen part dels equipaments públics bàsics de qualsevol municipi. No estan específicament regulats en les normes urbanístiques ni en la legislació sectorial, de manera que la seva disposició i les seves característiques queden definides segons la voluntat de cada municipi. Aquests espais urbans duen a terme una important tasca social, ja que potencien la socialització i la comunicació entre els nens, són un lloc natural de trobada dins d’àrees urbanes i, amb les seves zones lúdiques, estimulen el desenvolupament i l’aprenentatge dels nens a través del joc. Actualment, en la nostra societat hi ha una creixent demanda d’accessibilitat, adaptació i eliminació de barreres arquitectòniques en el nostre entorn, i els parcs infantils són un exemple més d’aquesta necessitat social.

 

Crear parcs infantils accessibles sense barreres arquitectòniques no només suposa nombrosos beneficis per als nens i nenes amb diversitat funcional, sinó que també permet que totes les persones amb mobilitat reduïda hi puguin entrar (nens, pares, avis...)

 

Un parc infantil no ha de ser sols accessible sinó també inclusiu. Es a dir ha de permetre accedir  al parc als nens i nenes amb diversitat funcional i jugar tots els nens junts amb i sense diversitat.  Així es creen llocs de trobada on tots els  nens aprenen a conviure amb la diversitat, fet que ajuda a generar una societat més tolerant a la diferència i més conscienciada amb la inclusió i amb la igualtat d’oportunitats.

 

S’ha de tenir en compte que tenir parcs infantils accessibles i inclusius, on tots els nens puguin jugar de manera segura té un objectiu social. Crear parcs infantils per a nens i nenes amb diversitat funcional és un acte responsable, ja que fomenta els valors socials en els quals volem formar els nostres nens i promou la participació activa dels municipis en un projecte amb un clar i directe benefici social. Els nens amb diversitat funcional també necessiten i tenen dret al joc i a la diversió, elements fonamentals en el seu desenvolupament físic i psíquic. És per això que Vic ha d’esdevenir una ciutat accessible i inclusiva per a tothom, sobretot pels nens. En conseqüència, el consistori ha d’adaptar els parcs infantils del municipi a les necessitats dels menors amb diversitat funcional, instal·lant elements de joc adaptats i inclusius (gronxadors, tobogans, etc., avui en dia àmpliament comercialitzats), eliminant les barreres arquitectòniques i condicionant els accessos i les diferents àrees de cada parc infantil.

 

La ciutat de Vic compte amb més de 50 parcs infantils repartits en tota la ciutat, al final de la legislatura passada es van renovar set d’aquests parcs infantils i també es van construir el parc d’Occitània i la restauració completa del parc de la Bassa dels Germans Maristes. La inversió total del projecte va ser de 350.000€; 250.000 euros per la renovació dels 7 parcs infantils i 50.000 euros per la nova construcció i la renovació completa dels dos parcs respectivament.

 

Els parcs infantils de la ciutat s’han restaurat o substituït per altres de nous, ja que havien esgotat la seva vida útil. Per una banda, es van adequar els paviments sobre els quals se situen alguns dels jocs infantils per tal de minimitzar els impactes produïts per possibles caigudes. En aquest cas, es va utilitzar sorra de platja, escorça de pi o cautxú, material no accessible. En alguns parcs també es van restaurat les tanques perimetrals existents, per tal d’ampliar-les o generar noves obertures d’accés, sense tenir en compte l’accessibilitat dels acompanyants.

 

Amb totes aquestes intervencions fetes, en cap moment s’ha tingut en compte l’accessibilitat pels infants ni pels familiars i fins i tot en alguna ocasió s’ha utilitzat material perillós pels infants que hi accedeixen. Per tant dels més de 50 parcs infantils dels que disposa la nostra ciutat, cap és accessible ni inclusiu pels infants ni pels acompanyants.

 

Una àrea o zona de jocs infantils es considera accessible quan compleix les condicions següents:

 

 1. Està connectada amb l’entorn per mitjà d’un itinerari de vianants accessible o practicable.
 2. Tota la superfície de l’àrea o zona, o un percentatge elevat, està formada per un paviment no reformable, llis i antilliscant, adequat per a circular-hi en cadira de rodes.
 3. A les zones amb equipaments que puguin ocasionar caigudes des d’alçades superiors a 600mm, els paviments compleixen les característiques d’absorció d’impacte previstes a la norma UNEEN 1177.
 4. La distribució dels jocs i de la resta de mobiliari permeten unes amplades de pas i espais de maniobra suficients per garantir itineraris accessibles tant per als infants com per als familiars i acompanyants.
 5. El disseny i característiques dels diferents jocs garanteix la proporció mínima del 50% d’elements adaptats per a cadascuna de les famílies de jocs (joc de motlles, gronxadors, tobogans i sorrals entre d’altres)
 6. Els elements de mobiliari tenen textures diferenciades i un contrast cromàtic elevat amb l’entorn que facilita la percepció i orientació de les persones amb discapacitats visuals
 7. Tot el mobiliari té cantells arrodonits i compleix les condicions d’accessibilitat que li corresponguin d’acord amb aquest Codi
 8. Els jocs amb parts mòbils s’ubiquen en un espai delimitat per elements que impedeixen que persones amb discapacitat visual puguin accedir a aquesta zona sense adonar-se.
 9. Els materials utilitzats, especialment en els jocs de lliscament tipus “tobogan”, no contenen materials plàstics o metàl·lics que puguin produir descàrregues electrostàtiques que puguin afectar el funcionament de les pròtesis auditives. Els jocs infantils ja existents que produeixen aquest efecte s’han de senyalitzar amb el símbol homologat d’avís
 10. Es compleixen els requeriments de seguretat desenvolupats a la norma UNE EN 1176 Equipament de les àrees de joc i superfícies. Requeriments generals de seguretat i mètodes d’assaig.

 

L’objectiu desitjable d’aquesta moció seria que la major part dels parcs infantils del municipi comptés amb criteris d’accessibilitat universal, on poguessin jugar junts tots els nens, independentment de les seves capacitats.

 

Per tot l’exposat, el grup municipal ERC-Vic proposa que es procedeixi a l’elaboració d’una ordenança municipal sobre accessibilitat universal dels espais públics urbanitzats i edificacions, maneres de transport i tecnologies per a parcs infantils.

 

ACORDS:

 

PRIMER. Elaborar l’ordenança municipal sobre accessibilitat universal pels parcs infantils de la ciutat de Vic amb la col·laboració de les entitats del tercer sector que treballen amb aquest col·lectiu.

 

SEGON. Adaptar i redissenyar progressivament els parcs i les zones de joc infantils de la ciutat, per fer-los accessibles als nens amb diversitat funcional, tant pel que fa als elements de joc com als accessos i a les diferents àrees lúdiques, juntament amb les entitats del tercer sector que hi puguin estar relacionades.

 

TERCER. Que l’Ajuntament de Vic al llarg d’un any faci un estudi sobre l’accessibilitat i seguretat de tots els parcs infantils de la ciutat.

 

QUART. Elaborar un calendari d'adaptació de les zones i parcs infantils amb la previsió i el compromís que comenci a executar-se el més aviat possible i que en 4 anys el municipi compti amb un parc a cada barri, com a mínim, d'aquestes característiques. El resultat de l'estudi determinarà la calendarització d'execució segons la necessitat al territori i demanda.

 

CINQUÈ. Que els parcs i les zones de joc infantils que d’ara endavant es creïn a Vic ja incorporin els elements necessaris per a ser considerats accessibles i inclusius a tots els nens i nenes".

 

La regidora d'ERC, Maria Balasch, va explicar que l'objectiu és que Vic tingui parcs inclusius, accessibles i segurs. "Volem que tots els nens, i també els seus acompanyants, puguin gaudir dels parcs. Tenim una cinquantena de parcs molts son nous i no son accessibles".

 

La regidora de la CUP, Carla Dinarès, va exposar "cada vegada hi ha propostes de projectes que no són accessibles, com la rambla o els parcs, i això és intolerable. No s'entén l'accessibilitat sense la inclusió".

 

La regidora del PSC, Debora Villena, va dir: "Estem d'acord amb la moció, creiem que els parcs infantils son un lloc fonamental pel desenvolupament socials dels infants. Molts no son accessibles ni inclusius, no podem deixar que ningú quedi exclòs. Volem que s'adoptin mesures concretes, això inclou equips i rutes accessibles per tots els graus de mobilitat".

 

La regidora de Som Identitaris, Marta Riera, va explicar que tot el que siguin propostes per millorar la vida dels ciutadans i la ciutat sempre ens hi seran. "Som conscients que és del tot necessari que siguin parcs inclusius, llocs on se senti ningú discriminat".

 

El regidor de Vic En Comú Podem, Arnau Martí, va exposar "és una bona moció elaborada i completa i s'encamina en la defensa de la ciutat inclusiva accessible i per tothom. Cal que es planifiqui i que no ens trobem que totes les renovacions de parcs s'hagin fet a cop d'eleccions".

 

La regidora d'Urbanisme, Ester Coma, va dir "estem d'acord amb l'objectiu perquè és un objectiu del govern que tothom pugui gaudir dels parcs". Tanmateix, la regidora va presentar una esmena a la moció: " ja existeixen parc a la ciutat accessible i, per tant, demanarem que es canviï el concepte cap parc per la majoria dels parcs, per respecte a la feina feta dels tècnics".

 

Moció de suport

 

Amb els vots en contra del PSC i Som Identitaris i l’abstenció de Vic En Comú Podem es va aprovar la moció presentada pel grup municipal CUP Vic, de suport als independentistes detinguts per protestar contra "la vuelta" i per  l'alliberament nacional dels països catalans.

 

El passat dissabte 26 d’agost, quatre independentistes osonencs van ser detinguts per la Policia Nacional espanyola, empresonats durant més de dos dies i, finalment, quan van sortir en llibertat ho van fer amb fins a quatre càrrecs del Codi Penal Espanyol.

 

Els motius esgrimits per perpetrar aquesta operació repressiva són l’intent de realitzar una acció de protesta contra la Vuelta Ciclista a España. Un intent més de normalitzar una situació de negació del dret a la llibertat del nostre Poble i la repressió a l’independentisme i la protesta social, que ha impactat en els darrers anys en més de 4000 persones.

 

No només es va detenir aquestes quatre persones, sinó que se’ls va escorcollar els domicilis i es va obrir una peça judicial secreta contra ells -secret de sumari rebentat per la pròpia Policia Nacional espanyola amb la difusió d’un vídeo amb suposades proves-, fets que posen de relleu que es tracta d’una nova causa de persecució política que ve de lluny i que pretén aturar l’organització i mobilització popular independentista.

 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Vic ACORDA:

 

 1. Traslladar tot el suport a les 4 persones represaliades i als seus entorns socials, polítics i familiars davant la ràtzia repressiva per part de policia, tribunals i l’Estat espanyol. Mostrar també tota la solidaritat amb totes les persones represaliades per l’organització i mobilització popular independentista i social.

 

 1. Denunciar que la repressió de l’Estat espanyol contra l’independentisme no s’atura, un Estat demofòbic i que nega els drets col·lectius com el dret a l’autodeterminació i persegueix la dissidència política espiant-la, empresonant-la i detenint-la.

 

 1. Manifestar que el dret a l’organització social, la mobilització i la protesta és un dret inalienable i que qualsevol estat democràtic hauria de respectar.

 

 1. Denunciar l’intent de normalització espanyolista i la maniobra de propaganda política que ha estat el pas de la Vuelta Ciclista a España pels Països Catalans.

 

 1. Reiterar el compromís amb la llibertat del Poble català i amb la defensa dels drets de tots els ciutadans i ciutadanes, i manifesta la necessitat de la retirada de les forces d’ocupació del nostre País. En aquest sentit, s’acorda col·locar al balcó de l’Ajuntament la bandera estelada, símbol de la lluita per l’alliberament nacional dels Països Catalans.

 

 

La regidora d'ERC, Viqui Terricabras, va dir "Donem públicament el nostre suport. De seguida que vam conèixer els fets ens vam posar en contacte amb les famílies per fer tot allò que poguéssim. La repressió política no té colors, vostès van estar al nostre costat i avui nosaltres estem al seu".

 

El regidor del PSC, Josep Pou, va afegir: "És un punt sensible per les persones i respectem la llibertat de pensament, expressió, manifestació i associació que permeten fer protestes, però accions respectuoses. Un altre dret que creiem és el dret a la presumpció d'innocència, i el que se'ns demana és un posicionament de l'ajuntament per uns delictes que hi ha indiciïs. Considerem que això excedeix del que ha de fer l'ajuntament i trenca la separació de poders".

 

El regidor de Som Identitaris, Josep Anglada: "Quina manera tan descarada de manipular les coses, el grup d'extra Esquerra ens presenta una moció on ens demana que donem suport a independentistes detinguts. No saben a qui volen enganyar, però a nosaltres no, cal nomenar les coses pel seu nom i allò era un presumpte atemptat. Una bestiesa serà sempre una bestiesa faci qui la faci".

 

El regidor de Vic en comú Podem, Arnau Martí, va afegir: "No entraré a parlar del cas, no comparteixo la protesta en les formes que es va fer. Tenen raó que es van cometre irregularitats com la detenció excessiva o el secret de sumari. Hi ha també una mica de propaganda en la moció que no compartim".

 

La portaveu del govern, Anna Alemany, "Com bé ha definit el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, són atacs contra un Grup Objectivament Identificable. Utilitzen tots els mitjans: Pegasus, Candiru, multes, muntatges diversos, policies infiltrats en entitats socials, presó, exili... també l'espoli fiscal, els incompliments sistemàtics, el dèficit en infraestructures, la persecució contra la nostra llengua i el nostre model d'escola... és la repressió, l'operació d'un estat disfressat de democràcia plena contra la nostra nació. Les seves clavegueres continuen actuant, mani qui mani. La seva maquinària pretén atemorir i desmobilitzar el moviment independentista, i criminalitzar-lo. Com ha passat ara fa poc amb les detencions del 26 d'agost, de quatre persones independentistes, de diversos municipis de la nostra comarca, per una presumpta preparació d'un boicot al pas de la Vuelta Ciclista España pel territori català. Detinguts durant dos dies i escorcolls als seus municipis en busca de suposades proves. Mentre el jutge decretava secret de sumari, la mateixa policia nacional va difondre un vídeo amb suposades proves".

 

Moció retirada

La moció presentada pel grup municipal de Somi, de suport a la candidatura de la plataforma de la defensa de la rumba catalana perquè la UNESCO la reconegui com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat, es va retirar.

 

Precs i preguntes

El grup municipal d'ERC va fer el prec: Hi ha hagut diferents esfondraments de cases abandonades, ens agradaria saber què s'està fent per fer-ne seguiment i exigir manteniment abans no hi hagi algun cas realment greu; i sobre la situació balcó Avinguda Martí Genís i Aguilar 1. També el grup municipal d'ERC va dir que hi han hagut queixes del mal manteniment del carril bici de l'Anderesen i també de camí de la Guixa, ens poden explicar les accions previstes?; i per quants infants han quedat fora de l'I2 de les escoles bressol?

 

El grup municipal de la Cup va demanar que es publiqui al Portal de la Transparència l'Agenda de l'alcalde i de la resta d'alts càrrecs de l'Ajuntament de Vic; que es publiqui al Portal de la Transparència del web de l'Ajuntament l'apartat d'Organització Política i Retribucions"; que s'exposi públicament quins són els termes de l'acord amb el CF Badalona Futur per jugar els seus partits com a local a l'estadi Hipòlit Planàs i quina contraprestació econòmica tindrà per a l'Ajuntament de Vic?; i que s'actualitzi la informació sobre els avenços en la integració tarifària dels trajectes de l'Eixbus entre Vic i Manresa (1r acord de la moció aprovada el 17/04/2023)

 

El grup municipal del PSC va demanar que l'Ajuntament pugui facilitar dues places d'aparcament a MMEE i dues més a prop dels Jutjats de Vic per als advocats que presten el Torn d'Ofici.

 

El grup municipal de Som Identitaris va demanar quantes sancions s'han posat durant el més juliol, agost i el que portem de setembre a patinets elèctrics per no complir l'ordenança municipal?; sobre La línia 1 del Bus ecològic de la Serra de Santferm, el qual té algunes irregularitats i mancances, les quals la pateixen la majoria de les persones que l'utilitzen; sobre l'augment constant d'inseguretat i actes de delinqüència que hi ha a la nostra ciutat, quines mesures està prenent l'equip de govern per restablir l'ordre als nostres carrers?; sobre les deficiències al parc Jaume Portell, en concret els bustos que si troben tant el del record a Jaume Portell, com el dedicat a Mossèn Guiteras; sobre quines mesures està adoptant l'equip de govern per aquelles persones que dormen a la via pública i en molts dels casos estan ocupant bancs i seients públics?; i sobre com solucionar la manca de transport públic durant el mes d'agost per als treballadors del polígon Malloles que agafen la línia 460 de l'empresa Sagalés?

 

El Grup municipal d'En Comú Podem van demanar sobre la tanca a la Plaça Osona, sobre l'esfondrament d'edificis, sobre el mal estat de la vorera de la plaça de la Noguera/Passeig de la Generalitat per culpa de les obres, sobre el carril bici Av. Olímpia fins a l'escola Andersen, I sobre qui ha signat un acord amb el Badalona Futur SAD per jugar a l'Estadi Municipal Hipòlit Planes?