Ordre del dia del ple municipal del dilluns 16 de gener

Tindrà lloc a les 6 de la tarda i es pot seguir en directe a www.vic.cat i via twitter amb l’etiqueta #PleVic

 

1.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 12 I DE 19 DE DESEMBRE DE 2022 (EXP. AJT/295/2023)

 

DICTÀMENS

 

2.- APROVAR LA DEROGACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL DEL VOLUNTARIAT DE L'AJUNTAMENT DE VIC (EXP. AJT/17815/2022)

 

3.- APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ DE L'APARCAMENT REGULAT A LA CALÇADA, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA (EXP. AJT/10653/2022)

 

4.- APROVAR L'INICI DE L'EXPEDIENT DE LA TERCERA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA, ADJUDICAT A L'EMPRESA VIALNET, SL (EXP. AJT/18010/2022)

 

5.- APROVAR L'INICI DE L'EXPEDIENT DE LA TERCERA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DEL VIDRE, CARTRÓ I ANDRÒMINES I SERVEIS DE JARDINERIA, ADJUDICAT A L'EMPRESA VICVERD, SL (EXP. AJT/18088/2022)

 

6.- APROVAR LA REVISIÓ DE LES TARIFES PEL SERVEI D'APARCAMENT DE LA BIBLIOTECA PILARÍN BAYÉS PER A L'ANY 2023 (EXP. AJT/121/2023)

 

7.- APROVAR LES TARIFES DEL SERVEI DE TAXI PER A L'ANY 2023 (EXP. AJT/127/2023)

 

8.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VIC I EL CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER COMPARTIR L'ÚS DE INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS (EXP. AJT/6149/2022)

 

PROPOSTES D'ACORD SENSE DICTAMINAR

 

ASSUMPTES D'URGÈNCIA

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ (art. 46.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d'abril):

 

9.- RELACIÓ DE DECRETS DEL MES ANTERIOR

10.- RELACIÓ D'ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL MES ANTERIOR

 

MOCIONS

 

11.- MOCIÓ PRESENTADA PER CAPGIREM VIC PER SOL·LICITAR AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ LA CREACIÓ D'UN NOU EDIFICI PER ENCABIR ELS ENSENYAMENTS D'ESO I BATXILLERAT DE L'ACTUAL INSTITUT DE VIC (EXP. AJT/538/2023)

 

PRECS I PREGUNTES

 

 

Es podrà seguir per www.vic.cat