Formulari de Subscripció als Butlletins / Formulario de Subscripción a los Boletines / Formulária de Subscrição do Boletim Informativo

En cas de dubte, podeu contactar-nos: vicparticipa@vic.cat // 609522934 

En caso de duda, puede contactarnos: vicparticipa@vic.cat // 609522934 

Se tiver alguma dúvida, contacte-nos: vicparticipa@vic.cat // (+351) 609522934

CAT

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’AJUNTAMENT DE VIC, responsable del tractament, us facilita la informació bàsica següent sobre Protecció de Dades: • Finalitat del tractament de les vostres dades personals: informar de les novetats relacionades amb la Trobada Ibèrica de Pressupostos Participatius.

  • Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment que atorga l’interessat per mitjà del present document, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD
  • Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret que sigui d’obligació legal.
  • Drets: Podreu accedir, rectificar, exercir el dret d’oposició i suprimir les dades, així com limitar el tractament o exercir el dret a la portabilitat de les dades al domicili del responsable, carrer de la Ciutat, 1, 08500 de Vic (Barcelona) o a través del correu electrònic dpdajuntament@vic.cat.
  • Conservació: Les dades seran conservades durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les quals han estat recollides.
  • Informació addicional: Podreu obtenir més informació sobre el tractament de les vostres dades personals a la pàgina web següent seuelectronica.vic.cat.

L’AJUNTAMENT DE VIC us informa que compleix tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal. Així mateix, en cas d'incompliment del responsable en el tractament de les vostres dades personals, teniu dret a interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

---------------

CAST

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que se refiere al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos y con la Ley Orgánica 3 /2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, el AYUNTAMIENTO DE VIC, responsable del tratamiento, le facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos: • Finalidad del tratamiento de sus datos personales: informar de las novedades relacionadas con el Encuentro Ibérico de Presupuestos Participativos.

  • Legitimación: La base que legitima el tratamiento de los datos de carácter personal es el consentimiento que otorga el interesado por medio del presente documento, en virtud del artículo 6.1.a) del RGPD
  • Destinatarios: No se cederán los datos a terceros, salvo que sea de obligación legal.
  • Derechos: Podrá acceder, rectificar, ejercer el derecho de oposición y suprimir los datos, así como limitar el tratamiento o ejercer el derecho a la portabilidad de los datos en el domicilio del responsable, calle de la Ciudad, 1, 08500 de Vic ( Barcelona) o a través del correo electrónico dpdajuntament@vic.cat.
  • Conservación: Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para los fines del tratamiento para los que han sido recogidos.
  • Información adicional: Podrá obtener más información sobre el tratamiento de sus datos personales en la página web siguiente suelectronica.vic.cat.

EL AYUNTAMIENTO DE VIC le informa que cumple todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos y todas las medidas técnicas y organizativas necesarias que garantizan la seguridad de los datos de carácter personal. Asimismo, en caso de incumplimiento del responsable en el tratamiento de sus datos personales, tiene derecho a interponer una reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

---------------

PT

Em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e com a Lei Orgânica 3 /2018, de 5 de dezembro, relativa à proteção dos dados pessoais e à garantia dos direitos digitais, o CONSELHO DA CIDADE DE VIC, responsável pelo tratamento, fornece-lhe as seguintes informações básicas sobre proteção de dados. Finalidade do tratamento dos seus dados pessoais: informá-lo de notícias relacionadas com o Encontro Ibérico de Orçamentos Participativos.

- Legitimação: A base que legitima o tratamento dos dados pessoais é o consentimento dado pelo titular dos dados através do presente documento, nos termos do artigo 6.1.a) do RGPD.

- Destinatários: Os dados não serão transmitidos a terceiros, exceto se a tal formos obrigados por lei.

- Direitos: O utilizador pode aceder, retificar, exercer o direito de oposição e apagar os dados, bem como limitar o tratamento ou exercer o direito à portabilidade dos dados no endereço do responsável pelo tratamento de dados, Carrer de la Ciutat, 1, 08500 Vic (Barcelona) ou por correio eletrónico para dpdajuntament@vic.cat.

- Conservação: Os dados serão conservados durante o tempo necessário para efeitos do tratamento para o qual foram recolhidos.

- Informações adicionais: Pode obter mais informações sobre o tratamento dos seus dados pessoais no seguinte sítio Web suelectronica.vic.cat.

O CONSELHO DA CIDADE DE VIC informa que cumpre todos os requisitos estabelecidos pelos regulamentos de proteção de dados e todas as medidas técnicas e organizacionais necessárias para garantir a segurança dos dados pessoais. Da mesma forma, em caso de incumprimento pelo responsável no tratamento dos seus dados pessoais, tem o direito de apresentar uma queixa à Autoridade Catalã de Proteção de Dados.