Patrimoni

El POUM de Vic aposta pel patrimoni de la ciutat molt més enllà dels edificis catalogats. El patrimoni entès com un teixit de capes que s’han entrellaçat, transformat i adaptat al llarg del temps i on l'arquitectura tradicional passa a ser la protagonista, la que dóna identitat i sentit als diferents conjunts de la ciutat. El Pla vol protegir, però vol dinamitzar la recuperació del centre històric i dels teixits històrics amb mesures que els salvaguardin de la desaparició o transformació no adequada, prioritzant la rehabilitació i la sostenibilitat.

Patronat de la Ciutat Antiga

El Patronat de la Ciutat Antiga és un òrgan de caràcter tècnic-consultiu que té per objecte vetllar per les intervencions en els edificis, l'espai públic i els planejaments urbanístics en els àmbits amb valor patrimonial de la ciutat. El Patronat es va constituir pel Ple de l'Ajuntament de Vic en data 27 d'agost de 1975.

Arqueologia de la Ciutat

El POUM de l'any 2019 va recollir totes les troballes arqueològiques que s'havien realitzat i que es tenia documentació gràfica. Tota aquesta documentació es troba recollida en aquest plànol arqueològic de la ciutat.

Catàleg de béns a protegir del municipi

L'objectiu del catàleg és vetllar per la conservació del patrimoni històric de la ciutat del que s'ha format per l'acumulació de capes històriques, artístiques, socials, econòmiques, constructives... com també l'evolució i transformació d'elles mateixes.

Sumem Patrimoni

És un projecte transversal de difusió del patrimoni que neix amb la voluntat i també la necessitat de divulgar el patrimoni anònim de la ciutat de Vic, en un moment clau de canvi de paradigma.