Patronat de la Ciutat Antiga

El Patronat de la Ciutat Antiga és un òrgan de caràcter tècnic-consultiu que té per objecte vetllar per les intervencions en els edificis, l'espai públic i els planejaments urbanístics en els àmbits amb valor patrimonial de la ciutat. El Patronat es va constituir pel Ple de l'Ajuntament de Vic en data 27 d'agost de 1975.

Membres del Patronat de la Ciutat Antiga

El Patronat de la Ciutat Antiga de Vic està format per membres representants de l'Ajuntament de Vic i representants d'organitzacions o institucions de la societat, amb coneixements professionals sobre la recuperació i difusió del patrimoni.

Ordenança Reguladora del Patronat

L'ordenança reguladora del Patronat forma part del grup d'ordenances del POUM de Vic, concretament és l'annex 4. Es regula i defineix la naturalesa, composició, funcions, requeriments tècnics necessaris per intervencions i tramitacions per les actuacions que han d'estar informades pel Patronat de la Ciutat Antiga.