Òrgans de participació

Els òrgans de participació de la ciutat són els mitjans de trobada regular entre l’Ajuntament i la ciutadania per debatre aspectes concrets de la política municipal. La seva missió és debatre i recollir opinions i propostes a fi d’incidir en l'acció de govern de la ciutat.

Els òrgans de participació són canals de trobada i d’interlocució regular entre la ciutadania i l’Ajuntament per debatre i recollir opinions i propostes a fi d’incidir en les polítiques municipals. Es caracteritzen pel diàleg i la construcció col·lectiva entre els diferents agents socials i institucionals, i tenen com a objectius:

  • Rendir comptes de les polítiques municipals.
  • Analitzar o diagnosticar problemes concrets.
  • Elaborar propostes conjuntament.
  • Treballar en xarxa i coproduir polítiques públiques.

Els òrgans de participació tenen voluntat de permanència en el temps i es reuneixen de manera regular. Es busca la màxima pluralitat de mirades i d’opinions dels seus participants.

Alguns dels òrgans participatius actius a la ciutat són:

El Consell de barri és l’òrgan de participació permanent encarregat de definir, prioritzar i supervisar les actuacions previstes al Pla Estratègic del Remei.

Format per més d’una vintena d’entitats de Vic, el Consell Local de Cooperació és l’òrgan consultiu i participatiu en l’àmbit de la cooperació internacional. El Consell és, a més, l’encarregat de dissenyar el Pla de Sensibilització que es porta a terme anualment a la ciutat.

El Consell Escolar Municipal és l’òrgan de participació per excel·lència de tota la comunitat educativa de la ciutat. Es tracta d’un espai de debat on tots els agents educatius de Vic aborden qualsevol aspecte relacionat amb l’ensenyament no universitari dins de l’àmbit municipal.

Òrgan consultiu i participatiu format per representants dels alumnes de 6è de Primària de les diferents escoles de Vic.

La Taula de Salut Comunitària de Vic és un espai que aplega professionals de l'àmbit sanitari i membres d'entitats socials amb l'objectiu de crear una xarxa de col·laboració que millori la salut i el benestar dels veïns i veïnes de la ciutat.

Coordinada des de l’Oficina Municipal d’Acollida, és una xarxa de treball formada pels diferents serveis i entitats de la ciutat que treballen i vetllen per l’acollida de les persones nouvingudes a la ciutat. Es reuneix per debatre, discutir i planificar temes relacionats amb l’acollida i la integració de persones nouvingudes.

Xarxa formada per totes les escoles que han elaborat el seu propi Pla d’Acció Ambiental. És un espai d’intercanvi, formació, coordinació i participació.

Espai de trobada on s’informa i es donen a conèixer totes aquelles iniciatives i actuacions relacionades amb les polítiques d’habitatge que es desenvolupen des del Consistori. Així mateix, és un espai de coneixement i d’intercanvi amb les entitats que treballen a la ciutat el tema de l’habitatge, i pot esdevenir un punt de confluència per a l’elaboració de propostes d’actuació conjuntes.

Espai en el qual compartir preocupacions compartides i treballar conjuntament per fer de Vic una ciutat més oberta davant la diversitat, sigui quina sigui, així com per millorar les condicions de vida de les persones amb diversitat funcional.

Espai de trobada per compartir reptes i promoure el coneixement de la diversitat religiosa existent a la ciutat.

Òrgan de consulta i participació ciutadana sectorial en l’àmbit de la mobilitat. És un instrument que busca la col·laboració del teixit social de la ciutat per configurar els eixos estratègics que han de definir la mobilitat sostenible a Vic. Té funcions consultives, d’estudi, de proposta i d’assessorament. Integrat a la Taula de Mobilitat, també hi ha el Gup promotor de la bicicleta.

Creada arrel de la Comissió sobre el model de Festes de Vic del Consell de Ciutat, actualment es convoca des de l’Àrea de Cultura i està formada per representants de totes aquelles entitats de la ciutat que volen participar-hi. En el marc d’aquesta Comissió, es programen les activitats de la Festa Major i es decideix sobre part del pressupost de la mateixa.

El Patronat de la Ciutat Antiga és l’òrgan de caràcter consultiu, constituït per l’Ajuntament de Vic, en virtut del POUM, el qual té per objecte vetllar per les intervencions en aquells elements d’especial interès específic, arquitectònic, urbanístic i paisatgístic, així com en tots aquells àmbits amb valor patrimonial del municipi, i proposar orientacions de caràcter general per a la protecció de tots aquests elements.

Òrgan de naturalesa participativa i consultiva amb les funcions de debat, informació, valoració i/o proposta, no vinculant, en relació amb les iniciatives municipals relatives al sector de la pagesia.