Què és la participació ciutadana

L'Ajuntament de Vic promou la millora dels canals de participació per fer-los més accessibles, oberts i transparents.

Què és la participació ciutadana?

Per avançar cap a una democràcia no n’hi ha prou amb l’elecció regular de representants polítics. Cal facilitar la incidència, deliberació, coproducció i decisió de la ciutadania sobre els assumptes que l’afecten. Amb la participació ciutadana, es pren part en aquest conjunt de decisions polítiques transcendint la mirada individual per tal que prengui protagonisme allò col·lectiu.

Aquest dret seria només una proclama buida si no s’acompanya de mitjans que en promoguin l’exercici i remoguin els obstacles que el dificulten.

Per això, l’Ajuntament promou la millora dels canals de participació per fer-los més accessibles, oberts i transparents. I al mateix temps, fomenta la utilització de mitjans presencials i digitals que permetin augmentar la participació i facilitin la màxima diversitat de participants, adequant els canals de participació a la pluralitat i complexitat de les persones que comparteixen una ciutat com Vic, i que en són la riquesa.

 

Canals i mitjans de participació

 

Els canals de participació són els instruments que té la ciutadania per incidir en l’acció de govern a partir de promoure, debatre, coproduir i decidir sobre qüestions relatives a les polítiques municipals.

L’Ajuntament ha de facilitar els recursos necessaris per garantir-ne la pluralitat, possibilitant que hi tinguin presència la diversitat d’opinions i perspectives que defineixen la ciutat de Vic.

  • Els òrgans de participació de la ciutat són els mitjans de trobada regular entre l’Ajuntament i la ciutadania per tal de debatre les polítiques municipals i incidir en l’acció de govern. Poden ser territorials (barri) o sectorials, segons l’àmbit d’actuació segons el tema que es vol tractar (cultura, mobilitat, educació, etc.).
  • Els processos participatius són un seguit de trobades delimitades en un temps concret per promoure el debat i el contrast d’arguments entre la ciutadania o entre aquesta i els responsables municipals, a fi de recollir-ne les opinions i propostes respecte a una actuació municipal concreta.
  • Les consultes ciutadanes serveixen per determinar les decisions de la ciutadania sobre temes importants de la ciutat, mitjançant el vot directe, lliure, igual i secret, de manera presencial o electrònica.

Tots aquests canals de participació es poden activar a partir d’una iniciativa ciutadana.